top of page

חוזרים מקצועיים - מס הכנסה

תושבות

הגדרת תושב ישראל

הרעיון- תושב ישראל חייב במס בישראל על הכנסותיו בכל העולם על בסיס זיקה פרסונאלית של תושבות.

בישראל נקבע כלל של מרכז החיים- ס' 1 קובע כי יחיד הינו תושב ישראל אם מרכז חייו הינו בישראל. הסעיף מונה פרמטרים שונים שעוזרים לקבוע האם מרכז החיים הינו בישראל או לא.

רווח הון בגין מוניטין

המוניטין הוא נכס שאת קיומו יש להוכיח. על נישום הטוען שמכר מוניטין להראות:

  1. שיש לו שם טוב המושך לקוחות ומבטיח מחזור מכירות.

  2. כי הוא בעל השם הטוב ולא עסק בו הוא שכיר או עסק אותו הוא מייצג.

  3. חישובו של ערך המוניטין.

  4. המוניטין, על כוח משיכת הלקוחות שבו, יצא מרשותו במסגרת העסקה.

משיכות בעלי מניות

אדם הלוקח הלוואה מחברה בשליטתו צריך להיות מחויב בריבית רעיונית לפי ס' 3(ט) לפקודת מס הכנסה- ההלוואה צריכה לשאת ריבית בשיעור של 3.47% (נכון לשנת המס 2016) נומינלי לא צמוד. הלוואות שיתרתן אינה עולה על סך של 7,680 ש"ח (נכון לשנת המס 2016) מחויבות בהצמדה למדד בלבד. אחוז הריבית מתעדכן כל שנה והוא משקף את ממוצע הריבית על כל האשראי הבנקאי במשק.

מימון חברה

יחיד מעניק הלוואה לחברה בשליטתו עולה השאלה מהי הדרך הטובה ביותר לעשות זאת?

 

הפרשי הצמדה שמקבל יחיד על הלוואה לחברה בשליטתו פטורים ממס מכוח סעיף 9 (13) לפקודה. במקביל קיימות תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בשל יתרה מזכה של בעל שליטה) 1998 שגם מעניקות פטור על הפרשי הצמדה בשל יתרה מזכה של בעל שליטה.  על פניו ישנם שני מקורות לפטור על הפרשי הצמדה בגין הלוואה שיחיד נותן לחברה בשליטתו.

הגדרת הפרשי הצמדה כוללת גם הפרשי שער.

מסלולי המיסוי בעת ניתוק יחסי עובד-מעביד בקשר לתשלומי פיצויים

  1. מסלול רגיל- קבלת הפטור, ועל היתרה- תשלום מס שולי. דהיינו- התחשבנות באותה שנת מס. בידי הנישום הבחירה אם לקחת את הכסף או להשאיר אותו בקופה.

בכל פעם שאדם מנצל את הפטור לפי ס' 9(7א), יש לכך השפעה על הפטור שלו הוא יהיה זכאי על הקצבה שיקבל- בהתאם לנוסחת השילוב.

מיסוי מענקי פרישה ותכנון עזיבת עבודה

מענק פרישה הינו אותו סכום הון שמשולם לעובד בעת ניתוק יחסי עובד-מעביד.

לפי חוק פיצויי פיטורין- עובד אשר עבד שנה אחת לפחות אצל מעביד ופוטר, זכאי לקבל את מענק ההון בהתאם לתחשיב שהוא מכפלת השכר האחרון בשנות עבודתו, לא כולל רכיבי שכר כמו שעות נוספות, החזר הוצאות נסיעה וכו'.

החלטות מיסוי מקדמיות- "פרה רולינג"

פרה רולינג הינה הגשת בקשה לרשויות המס לקבלת תשובה בסוגיה מיסויית שאין עליה תשובה ברורה בחוקי המס. השימוש בפרה רולינג הינו בדרך כלל כאשר נישום מתלבט כיצד לפעול בפעולה מסוימת שהרקע המיסויי אינו ברור

חברה משפחתית- ס' 64א לאחר תיקון 197

חברה משפחתית היא גוף שקוף- הכנסותיה מיוחסות לבעלי המניות.

מטרת החברה המשפחתית- להנות מהיתרונות של חברה, אבל להתמסות ברמת היחיד.

כדאיות משיכת דיבידנד

נניח שנצבר כסף בחברה, והיחיד בעל המניות בחברה שואל את רואה החשבון שלו- האם כדאי למשוך דיבידנד או לבצע את ההשקעות שהוא רוצה באמצעות החברה?

אם תהיה חלוקת דיבידנד- הוא ישלם מס בשיעור של 30%.

התשובה לשאלה תלויה בשאלה- האם שיעור המס על התשואה מההשקעה גבוה יותר ברמת היחיד או ברמת החברה?

אגרה שנתית לחברה 2018 

להזכירכם : 

יש לשלם את האגרה השנתית לרשם החברות עד לתאריך 31/03/2018 במחיר מופחת בסך 1,120 ש"ח 

חברה שלא תשלם את אגרת רשם החברות עד לתאריך זה , תשלם מחיר בשיעור מלא בסך 1,488  ש"ח 

הוראת שעה - חלוקת דיבידנד 2017 

על פי הוראת השעה , החל מיום 01/01/2017 ועד ליום 30/09/2017

שיעור מס הכנסה בגין דיבידנד הינו 25% במקום 30% ,

שמקורו ברווחים צבורים בידי החברה עד ליום 31/12/2016 .

תכנון מס לסוף שנה 

תכנון מס לסוף שנת 2017

סוף שנת המס מתקרבת וחשוב להתכונן , בתקופה הזו יש לבצע תכנון מס מקיף על מנת לחסוך במס .בתקופה זו יש לבצע פעולות שיתנו לך כבעל העסק הטבות מס מקסימאליות . הטבות אלו חוסכות כסף ... והרבה .

יש לדאוג ליישם את כל ההצעות שמתאימות לעסק , לא ניתן ליישם את הכול , לכל עסק יש את הייחודיות שלו ואת הצרכים שלו , ולכן כל עסק מתנהל באופן שונה :להלן רשימה הצעות שעליך לעבור על כולן , אנו כאן נעזור לך להתאים את אותן הצעות לעסקך .

תקרת הפקדה לקופת גמל,קרן השתלמות ופנסיה לשנת המס 2017 

תקרת הפקדה לקופת גמל,קרן השתלמות ופנסיה לשנת המס 2017 , לעצמאי , בעל שליטה בחברה .  

יתרות חובה בעל מניות מהותי 

במהלך דצמבר 2016 אושרו בכנסת מספר שינויי חקיקה בתחום המס. והמשמעותית ביותר היא בנוגע ליתרות החובה של בעלי המניות ומשיכותיהם מהחברה.

המחוקק קבע כי משיכות בעלים מהחברה ללא הגבלה כמו בעבר אינן מותרות יותר. כלומר מי שהוא בעל מניות המחזיק יותר מ 10% ומעלה מהון המניות של החברה או קרובו, ומשך סכום של מעל 100,000 ₪ יחויב בדיווח.

bottom of page