top of page

הצהרת הון

הצהרת הון הינה דיווח של תושב ישראל על רכוש והתחייבויות ליום מסוים עפ"י דרישת רשות המיסים, המוגשת ע"י נישומים מסוימים לרשות המיסים, עפ"י סעיף 135(1) לפקודת מס הכנסה.

הצהרת ההון כוללת דיווח על רכוש והתחייבויות במסגרת העסק, רכוש והתחייבויות פרטיים של הנישום, בן/בת זוגו וילדיו שבשנת המס טרם מלאו להם 18 שנה.

בעת הגשת הצהרת הון יש להמציא את המסמכים הבאים לאימות הפרטים המוצהרים: אישור יתרות מחברות הביטוח, אישור יתרות של חשבונות בנק, קופות גמל, קרנות השתלמות, אישור על תכולת הבית, חוזי רכישת נדל"ן, מסמכי רכישת ניירות ערך וכיו"ב.

הצהרת ההון משמשת, בין היתר, לאיתור נכסים שלא דווחו הכנסות בגינם, הכנסות מחו"ל שלא דווחו וכן כל גידול הון בלתי מוסבר. לאור האמור, נדרשת תשומת לב מיוחדת לשמירת מסמכים המעידים על גידול בהון/שימוש בכספים, כגון: מסמכי רכישת/מכירת נכסים, מתנות, העברות כספים בין בני משפחה, הוצאות מיוחדות (אירועים משפחתיים משמעותיים וכיו"ב), זכיות וכיו"ב.

 

חבות בהגשת הצהרת הון

פקודת מס הכנסה לא קובעת פרק זמן מסוים שבו כל נישום מחויב להגיש הצהרת הון למס הכנסה, אך, מידי שנה, נישומים שפתחו תיק לראשונה ברשות המיסים, בין אם מדובר בתיק של חברה בע"מ או בתיק של עסק עצמאי, נדרשים להגיש הצהרת הון ראשונה לרשות המיסים. בנוסף, רשות המיסים תפנה באופן ייזום לנישומים שלגביהם קיים חשש לאי דיווח הכנסות או נישומים שרכשו נכסים וטרם דיווחו עליהם.

הצהרת הון ראשונה

כאמור, הצהרת ההון הראשונה נדרשת לרוב בעת פתיחת תיק לראשונה ברשות המיסים, כלומר בעת שינוי מעמדו של נישום לנישום החייב בדיווח על פי פקודת מס הכנסה. לכן, נישום יגיש הצהרת הון ראשונה בשנה הראשונה לפתיחת תיק העסק העצמאי או החברה בע"מ שהקים. הצהרת ההון הראשונה נחשבת לחשובה מכולם שעל פיה יתבססו כל הצהרות ההון שיבואו לאחריה, לכן יש חשיבות רבה בדיוק הנתונים ובעריכת ההצהרה ע"י גורם הבקיא בפרטים ובעל הניסיון המתאים.

 משרדנו מספק שירות זה מזה שנים רבות. לאחריה, יבואו הצהרת ההון השנייה וכך הלאה, על פי דרישת רשות המיסים. במקרה זה, יש להכין השוואת הון על מנת לספק הסברים בדבר הגידול בהון בין השוואה בין הצהרת ההון הנוכחית להצהרת ההון הקודמת.

תפקיד הדוח

הדוח בנוי במבנה שבו הנישום מפרט את כל נכסיו והתחייבויותיו ומספק אסמכתאות רשמיות לכל נכס/התחייבות כאמור. הפער בין סכום הנכסים לסכום ההתחייבויות יהיה סך ההון שעליו הנישום צריך להצהיר.

תפקיד הדוח הינו לבדוק את הקיטון/גידול ברכוש הנישום לאורך תקופת זמן ארוכה, כאשר רשות המיסים מחפשת האם ישנו פער בלתי סביר ביחס להכנסותיו או הון שגדל בצורה שאינה סבירה. באמצעות ההפרשים בין הנכסים וההתחייבויות, פקיד השומה יכול לעשות הצלבה בין הדוח לבין הדוח האישי שהגיש הנישום ולבחון האם הנישום לא דיווח על הכנסה כזו או אחרת, או שמא לנישום יש נכס בלתי מוצהר, לדוגמה: נישום המצהיר על הכנסות משכר דירה בדוח האישי, אך לא כולל את הדירה בטופס הצהרת ההון.

מועד הגשת הצהרת הון

נדרש להגיש את הצהרת ההון תוך 120 ימים מיום הדרישה המצוין על גבי דוח הצהרת ההון שמקבל הנישום מרשות המיסים.

מילוי הצהרת הון

נישומים רבים נתקלים בשאלה מהי הדרך הנכונה למילוי הצהרת הון ובמי ניתן להיעזר בעת מילוי ההצהרה. מילוי הצהרת הון נעשה ברוב המקרים בסיוע רואי חשבון. כפי שנאמר בתחילה, טופס הצהרת הון הינו דיווח חשוב מאוד שמשפיע רבות על הנישום ומשפחתו לאורך כל חיי העסק. לכן, מומלץ בייחוד בעת הגשת הצהרת הון ראשונה, להסתייע בגורם מוסמך כדי לא להחסיר פרטים שיסייעו לנישומים בעתיד.

 

השוואת הון

אחת לכמה שנים, בדרך כלל תקופה של בין 4 ל- 6 שנים, רשות המיסים עורכת ביקורת המשמשת להשוואת הון בין הצהרת ההון הנוכחית של הנישום להצהרת ההון הקודמת.

השלכות אי הגשת הצהרה

נישום שמחליט להתעלם מהגשת הצהרת הון חשוף להליכים אזרחיים הכוללים קנסות ובדיקת ספרים, ועד כדי הליכים פליליים משום שהדבר עלול להצביע על העלמת הכנסות או נכסים של הנישום או מי מבני משפחתו.

חברת YPAY תמיד כאן בשבילך - מידע ללא הגבלה 

לינקים למקורות שונים

 
הצהרת הון     

המדריך המלא להגשת הצהרת הון למס הכנסה

שירותים חשבונאיים

טפסים לרשויות המס

תכנון מס

משרד רואה חשבון בעידן דיגיטלי

 

סרטונים מומלצים

דוח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי לעוסק מורשה

bottom of page