top of page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רואה חשבון|רו"ח|ראיית חשבון|רואי חשבון|נשיא גולן

|מאזן חברה|ביקורת שנתית|מאזן מבוקר|משרד רו"ח ותיק

 

 

 

 

 

מאזן של חברה הינו חלק מחבילת הדוחות הכספיים שיש להגיש לרשויות. המאזן כולל בתוכו תיאור המצב הכספי נכון לסוף שנה (31.12) בחברות פרטיות, ואילו בחברות ציבוריות מתווסף לדיווח השנתי גם דיווח רבעוני שמוגש מידי סוף רבעון לבורסה לניירות ערך. המאזן נערך ע"י החברה בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים שהחברה החליטה לאמץ ( תקנים ישראליים או בינלאומיים). נציין כי חברה ציבורית חייבת לפעול לפי כללי חשבונאות בינלאומיים (IFRS). רו"ח המבקר של החברה אחראי על ביקורת הדוחות הכספיים ומחווה את דעתו עליהם על ידי שימוש בכללי ביקורת מקובלים ובכללם חוקים, תקנים, גילויי דעת וכיו"ב. בחברה ציבורית, רו"ח המבקר של החברה אחראי על סקירת הדוחות הכספיים.

 

 

 

 

מבנה

בצדו הראשון של המאזן מופיעים כל נכסי העסק, בחלוקה לנכסים שוטפים ( לדוגמה: יתרות בחשבונות בנק, פיקדונות לזמן קצר, חובות של לקוחות וכיו"ב) ולנכסים שאינם שוטפים ( לדוגמה: רכוש קבוע, נדל"ן להשקעה וכיו"ב). בצדו השני של המאזן מופיעים התחייבויות החברה, בחלוקה להתחייבויות שוטפות ( לדוגמה: הלוואות לזמן קצר, חובות לספקים וכיו"ב) ולהתחייבויות שאינן שוטפות ( לדוגמה: הלוואות לזמן ארוך, אגרות חוב לזמן ארוך וכיו"ב). בנוסף, בצד זה מופיע ההון העצמי של החברה המורכב בדרך כלל מהון המניות, פרמיה, עודפים וקרנות שונות. כך, שהנכסים= התחייבויות+ הון עצמי.

שימושים

ראשית, המאזן משמש את בעלי המניות של החברה בכדי ללמוד על מצבה הכספי של החברה נכון לתום אותה שנה. בנוסף לכך, מאזן החברה יכול לשמש גם את נושי החברה כדי ללמוד על מצבה ולעמוד על יכולת הפירעון של חובותיה. יתר על כן, כל חברה נדרשת להגיש את המאזן כחלק מהדוחות הכספיים המבוקרים לרשם החברות לאחר תום הביקורת של רו"ח המבקר. כמו כן, נדרש להגיש אותם גם לרשות המיסים ובמקרים מסוימים לגופים נוספים שדורשים לראות דוחות כספיים מבוקרים, לדוגמה בנקים, על מנת לתת אשראי לחברות.

הגשת דוחות וטפסים

חברה נדרשת להגיש לרשות המיסים טפסים מסוימים בגמר הביקורת. טופס 6111 הינו טופס שמשודר באופן מקוון לרשות המיסים המיועד לחברות שמחזורם גבוה מהמחזור הקבוע בחוק, ובנוסף טופס 1214 החייבים בהגשתו, טופס זה מסביר על הכנסות החברות בארץ ובחו"ל בשנת המס שלגביה הוגש הדוח. ללא קשר להגשת הטפסים שהוצגו לעיל, יש להציג את כלל הדוחות הכספיים המבוקרים לרשות המיסים.

חברת YPAY תמיד כאן בשבילך - מידע ללא הגבלה 

לינקים למקורות שונים

נשיא גולן ושות' רואי חשבון 

מערכת וואי פיי
פייסבוק    

דוח שנתי   

 

סרטונים מומלצים

דוח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי לעוסק מורשה

רואה חשבון|רו"ח נשיא גולן|ראיית חשבון|רואי חשבון|

מאזן חברה|ביקורת שנתית|מאזן מבוקר|משרד רו"ח ותיק

image-63-730x470.jpg
bottom of page