top of page

חוזרים מקצועיים - מיסוי מקרקעין

ניכויים מותרים בעת חישוב מס שבח

סעיף 39 רישא לחוק מיסוי מקרקעין ,כנוסחו לאחר תיקון 55 קובע כי "לשם קביעת סכום השבח יותרו בניכוי הוצאות שהוצאו לרכישת הזכות במקרקעין או במכירתה, לרבות כל אחד מאלה, אם אינן כלולות בשווי הרכישה ואינן מותרות בניכוי לפי הפקודה..."

bottom of page