top of page

תלושי שכר

מעסיק מחויב למסור לעובדו תלוש שכר עם פרטי השכר ששילם להם, לא יאוחר מתשעה ימים שלאחר המועד שבו עליו לשלם את השכר. תלוש השכר הינו מסמך החשוב לעובד במהלך בירור זכויותיו מול ביטוח לאומי, רשות המיסים וכיו"ב. באמצעות תלוש השכר, העובד יכול לבדוק את תנאי העסקתו ואם שולמו לו כל זכויותיו על פי חוק והסכמי העבודה.

 

תלוש השכר

תלוש השכר מתחלק לשני סוגי מידע: מידע פורמאלי ומידע שכרי.

מידע פורמאלי כולל:

 1. פרטים מזהים של העובד.

 2. שם המעסיק+ מספר הח.פ.

 3. אופן תשלום השכר- באמצעות העברה בנקאית או שיק.

 4. ציון שכר המינימום לאותו חודש בו מופק השכר.

מידע שכרי כולל:

 1. ותק העובד.

 2. פירוט תקופת עבודתו שבגינה משולם השכר.

 3. מספר ימי המחלה וימי החופש שעומדים לרשותו בתחילת החודש, ניצול ויתרת זכאותו לסוף החודש.

 4. שכר הבסיס של העובד, שעות נוספות, בונוסים, תוספות.

 5. פירוט החזר הוצאות נסיעה.

 6. פירוט דמי הבראה.

 7. היקף העבודה (היקף המשרה של העובד).

 8. ניכויים מהשכר (ביטוח לאומי, מס בריאות, קופת גמל, קרן השתלמות וכיו"ב).

 9. סך השכר החייב במס.

הנחיות כלליות

עסק המעוניין להעסיק עובדים, תחילה עליו לפתוח תיק ניכויים בביטוח לאומי וברשות המיסים. לאחר מכן, בעל העסק יקבל פנקס ניכויים שבאמצעותו ידווח לרשויות המס על השכר ששולם לעובדים ויעביר לרשויות המס את המס שניכה מהם.

חשיבות הפקת תלושי השכר במשרדנו

 1. הכנה והפקה של תלושי השכר על ידי חשבי שכר מקצועיים ומנוסים.

 2. יישום מיידי של כל עדכוני המס והוראות רשות המיסים.

 3. הכנת טפסים לרשויות המס: ט' 102, ט' 126, ט' 106 וכיו"ב.

חברת YPAY תמיד כאן בשבילך - מידע ללא הגבלה 

לינקים למקורות שונים

נשיא גולן ושות' רואי חשבון 

מערכת וואי פיי
פייסבוק    

 

סרטונים מומלצים

חשבונית ירוקה | חשבונית דיגיטלית 

חשבונית דיגיטלית | חשבונית ירוקה 

מערכת סליקה

הנהלת חשבונות און ליין 

 

 1.  
bottom of page