top of page

סקטור עמותות

במדינת ישראל קיימות עמותות, מלכ"רים, חברות לתועלת הציבור והקדשים אשר מטרת כולם הינה לתועלת הציבור וללא כוונה להשאת רווחים. התאגדויות אלו עוסקות בתחומי החינוך (לדוגמה: אוניברסיטאות ומכללות), המחקר (לדוגמה: מוסדות מחקר אקדמיים), הרווחה (לדוגמה: ארגון פתחון לב), התרבות והפנאי.

הרישום של התאגדויות אלו שונה מהרישום הרגיל של חברה בחברה החברות. לדוגמה עמותה צריכה להירשם ברשם העמותות והקדש ברשם ההקדמות וכך הלאה. בנוסף, רישום כמוסד ללא כוונת רווח ברשם מסוים, מחייב את מקימי ההתאגדות לעבור את הבדיקות השונות של הרשויות כדי לקבל אישור לפעול למען תועלת החברה וללא כוונת רווח. לכן, הצורך ברו"ח הוא מחייב שכן יש צורך בליווי צמוד בעת הליך הקמת ההתאגדות והכנת כל המסמכים הדרושים לבדיקות השונות של רשויות המדינה. בנוסף לכך, ישנם היבטי מיסויי מיוחדים לרשמים השונים ולרשות המיסים בכל מה שקשור למוסדות ללא כוונת רכב. לדוגמה, עמותה שמטרתה לגייס תרומות כדי להגשים מטרה מסוימת חשוב שתקבל אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה שתזכה את נותן התרומה בזיכוי ממס הכנסה בכפוף לתנאים בסעיף. אישור כאמור מצריך הגשת בקשה לרשות המיסים ועמידה בפני וועדה אשר בוחנת את התנאים לקבלת האישור. יתר על כן, ישנן דרישות של הרשמים לצורך קבלת אישור לניהול תקין של העמותה.

לבחירת אופן התאגדות המוסד ללא כוונת רווח יכולה להיות השפעה במהלך חייו ולכן יש להיוועץ ולהתאים את מטרות העמותה לצורת ההתאגדות שתוכל להגשים את המטרה בצורה המיטבית.

משרדינו מעניק את השירותים הבאים ומתמחה בתחום זה:

  • אישור ניהול תקין.

  • אישור לצורך סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

  • ליווי בהליך הקמת ההתאגדות.

  • הנהלת חשבונות.

  • ביקורת דוחות כספיים.

  • ייצוג מול רשויות המס (דוחות מיוחדים, דיוני שומה, ניכויים וכיו"ב).

  • ייעוץ מס- בדיקת ההטבות הניתנות למוסדות ללא כוונת רווח.

  • ייעוץ כלכלי.

  • הכרות עם החוקים הרלוונטיים.

bottom of page