top of page

חוזרים מקצועיים - ביטוח לאומי

מבוא לביטוח לאומי ומס בריאות

המוסד לביטוח לאומי (להלן- המל"ל) הינו גוף ממלכתי שהוקם מכוח חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה- 1995 ומטרתו להבטיח תנאים סוציאליים מינימליים לתושבי ישראל בקרות מקרי ביטוח מסוימים, כפי שמוגדרים בחוק.

למשל- המל"ל משלם בגיל פרישה קצבאות זקנה למבוטחים. קצבת הזקנה ממל"ל מכונה גם הרובד הפנסיוני הראשון (גבר- 67, אישה- 62,64).

סוגיות בביטוח לאומי 

הכנסות הפטורות מתשלום דמי ביטוח

ס' 350 לחוק הביטוח הלאומי קובע מגוון רחב של הכנסות שתהיינה פטורות מדמי ביטוח לאומי ומס בריאות, ואלו הן:

  1. ריבית, דיבידנד ודמי ניכיון שנקבע להם שיעור מס מוגבל בפקודה- פטורים מדמי ביטוח.

  2. הכנסות מהשכרה למגורים בישראל- פטורות מדמי ביטוח ללא תקרה לכולם- כל עוד זה מהווה הכנסה פאסיבית ולא מהווה הכנסה ממקור 2(1).

  3. הכנסות מהשכרת נדל"ן בחו"ל- פטורות מדמי ביטוח רק אם הופעל ס' 122א לפקודת מס הכנסה שקובע שיעור מס של 15%.

ניכוי אישי בשל תשלומים לביטוח לאומי- סעיף 47 לפקודת מס הכנסה

בחוק ביטוח לאומי קיימים שלושה סוגים של מעמדות לעניין חיוב בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות:

  1. עצמאי.

  2. עובד (שכיר).

  3. לא עובד ולא עצמאי.

חיוב בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות נעשה לפי מדרגות, כאשר:

  1. מדרגה ראשונה- עד סכום של 60% מהשמ"ב (השכר הממוצע במשק). מדובר במדרגה של 5,678 ₪ לחודש, נכון לשנת 2016.

bottom of page