top of page

מבוא לביטוח לאומי ומס בריאות

המוסד לביטוח לאומי (להלן- המל"ל) הינו גוף ממלכתי שהוקם מכוח חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה- 1995 ומטרתו להבטיח תנאים סוציאליים מינימליים לתושבי ישראל בקרות מקרי ביטוח מסוימים, כפי שמוגדרים בחוק.

למשל- המל"ל משלם בגיל פרישה קצבאות זקנה למבוטחים. קצבת הזקנה ממל"ל מכונה גם הרובד הפנסיוני הראשון (גבר- 67, אישה- 62,64).

הרובד הפנסיוני הראשון מגיע לכל תושב מדינת ישראל באותו סכום, ואילו הפנסיה, שהינה הרובד השני, מגיעה למי שזכאי לה ומשתנה מעמית לעמית בקופת הגמל.

החל מ- 2008 לכל השכירים במשק יש פנסיה חובה. כרגע אין חובת ביטוח פנסיוני לעצמאים.

הרובד הפנסיוני השלישי מורכב מחסכונות שאדם עושה לעצמו במהלך חייו, הכנסות שכירות, השקעות וכו'- כל אדם לפי מה שהוא עושה לעצמו.

המל"ל משלם למבוטחים מגוון רחב של תשלומים, כגון: קצבאות זקנה, קצבאות אבטלה, קבצאות לנפגעי עבודה, קצבאות למעוטי יכולת והכנסה- הבטחת הכנסה, נפגעי פעולת טרור ואיבה, נפגעי תאונות, אמהות טריות, מילואימניקים, משפחות עם ילדים, נכים ומוגבלים בניידות, אלמנות ויתומים, עובדים אצל מעבידים שפורקו או פשטו את הרגל, וכו'...

היחס לפקודת מס הכנסה

אחת השאלות המעניינות היא- מהו היחס בין התשלומים שמשלם המל"ל לחבות שלהם במס הכנסה? ככלל- ס' 2(5) לפקודת מס הכנסה קובע מקור נפרד, כך שקצבאות, מלוג או אנונה נכנסים לבסיס המס. יש לבדוק האם קיים פטור ספציפי על קצבאות שמשלם המוסד לביטוח לאומי, שהרי אם לא- מדובר בהכנסה חייבת.

בנוסף- כאשר מדובר בתשלומים שהם תחליפי שכר, כגון דמי אבטלה, דמי לידה, דמי מילואים- המהווים למעשה תחליף שכר- יחול הכלל הרגיל של "דין הפיצוי כדין הפירצה אותה הוא בא למלא".

לעומת זאת, קצבאות כמו קצבאות זקנה או נכות מביטוח לאומי, שנכנסות לבסיס המס בהתאם לס' 2(5) לפקודה, מקבלות פטור ספציפי בס' 9(6ג) לפקודה. כלומר- כל הקצבאות הן בבסיס המס, ויש לבחון האם קיים פטור ספציפי לכל קצבה.

נקודה מעניינת נוספת לגבי היחס בין ביטוח לאומי למס הכנסה- ס' 47א- ניכוי בגובה 52% מתשלומים ששילם עצמאי עבור ביטוח לאומי בלבד (ללא מס בריאות, ריבית והצמדה)- ראה מאמר בנפרד.

מס בריאות

תשלום ביטוח בריאות- מס בריאות- גם הוא ביטוח חובה מכוח חוק בריאות ממלכתי תשנ"ה-1995, כך שכל תושב ישראל בן 18 ומעלה מחויב לשלם, יחד עם דמי ביטוח לאומי, גם מס בריאות, והוא חייב להירשם כחבר באחת מקופות החולים. תשלום זה מקנה למבוטח את הזכות לקבלת סל בריאות בסיסי מסובסד והקופה חייבת לספק לו את מוצרי סל הבריאות הבסיסי במחיר אחיד שקבוע בחוק.

מס הבריאות עוקב אחר הוראות הביטוח הלאומי לעניין חובת התשלום לגבי הפטורים.

bottom of page