top of page

חוזרים מקצועיים - מע"מ

חוק מע"מ, התשל"ו- 1975

מדובר באחד מחוקי המס העיקריים בישראל שבעזרתו הממשלה מממנת את הוצאותיה. החוק קובע את האופן שבו ייגבה המס בישראל. לחוק מע"מ יש את תקנות מע"מ (התקנות הכלליות של החוק) ותקנות הרישום.

סוגי עסקאות בחוק מע"מ

עסקה שאינה בתחולת סעיף 2 לחוק. מדובר בעסקה שחוק מע"מ כלל לא חל עליה.

לדוגמה: פיצוי נזקי מחברת הביטוח.

אם לעוסק נגרם נזק וגורם הנזק או חברת הביטוח מפצים את העוסק- הפיצוי הנזיקי לא יהיה חייב במע"מ לאור העובדה שאין מכר או שירות, ולכן אין עסקה עם מבצע הנזק או עם חברת הביטוח.

מסים המוטלים במסגרת חוק מע''מ

הטלת המס- סעיף 2

" על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין, כפי שקבע שר האוצר בצו לאחר התייעצות עם ועדת הכספים של הכנסת"

סעיף 2 הינו הסעיף העיקרי בחוק מע"מ הקובע את החבות בהטלת מס על כל הפעילות העסקית והייבוא שנעשים בתחומי מדינת ישראל.

bottom of page