top of page

פתיחת עוסק מורשה

פתיחת עוסק מורשה

פתיחת עוסק פטור

פתיחת עסק

 

מי נדרש להירשם כעוסק מורשה?

אדם יחיד, שותפות או חברה, העומדים למכור נכס, טובין או מקרקעין, או לתת שירות במהלך עסקים רגילים - נדרש להירשם כעוסק במשרד מע"מ האזורי הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית. הרישום חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית.

במידה ומושכר נכס אחד עסקי או שניים, ולא קיימת פעילות עסקית נוספת כעוסק, רשאי העוסק לבקש להעביר את תשלון המע"מ על דמי השכירות לשוכר במידה והוא מסכים לכך.

​אם עיקר הכנסת העוסק ממשכורת, מגמלה או מקצבה, וניתן שירות (כמפורט בתקנה 6א לתקנות מע״מ) לעוסק, למלכ״ר או למוסד כספי, אינו חייב ברישום כעוסק. המע״מ החל על השירות הניתן מוטל על מקבל השירות (מדובר במתן שירותים בעיקר בתחום המקצועות החופשיים).

 

המסמכים הנדרשים לרישום כעוסק 

עוסק יחיד

 1. טופס רישום מלא וחתום על כל פרטיו (טופס 821).

 2. תעודת זהות.

 3. חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.

 4. אסמכתא על קיום חשבון הבנק של העסק. במקרה של חשבון בנק משותף - על בן/בת הזוג למלא ולחתום על הצהרת חשבון בנק משותף. על בן/בת הזוג להגיע למשרד מע"מ לצורך חתימה, או לחתום אצל המייצג.

 5. מסמכים נוספים, המעידים על הקמת העסק ופעילותו כמו חשבוניות רכישת רכב, חשבוניות רכישת ציוד לעסק, היתרי בניה וכדומה.

שותפות – שני אנשים ויותר

 1. טופס רישום מלא וחתום על כל פרטיו (טופס 821).

 2. תעודת זהות של כל אחד מהשותפים .

 3. חוזה רכישה/שכירות של מקום העסק.

 4. אסמכתא על קיום חשבון הבנק של השותפות.

 5. בשותפות רשומה - אישור על רישום השותפות ברשם השותפויות.

 6. על השותפים למנות נציג אחד מתוכם, שיפעל בשמם בכל הפעילות הנוגעת למע״מ.

הדוחות השנתיים שעל העוסק המורשה להגיש:

 1. דוח שנתי למס הכנסה (טופס 1301)[1]

 2. דוח תקופתי (חודש או חודשיים) על פעילות עסקית למע"מ

 3. דוח להחזר מע"מ (במידה והעוסק זכאי לכך)

תשומת הלב כי התנהלות "העוסק הפטור" מתבצעת מול שני גופים שונים ברשות המיסים.

ישות נרשמת במע"מ

​המסמכים הדרושים

ניהול ספרי העסק

נדרש לנהל את ספרי החשבונות לפי דרישות מס הכנסה ומס ערך מוסף. יש לשמור את פנקסי החשבונות, רישומים ומסמכים נוספים לתקופה של 7 שנים.

הכלל הבסיסי במע״מ קובע כי בעסקאות של מכר טובין מועד החיוב במס ערך מוסף חל עם מסירת הטובין לקונה וזאת ללא תלות בקבלת התמורה לעסקה. עם זאת, על מנת להקל על תזרים המזומנים של עסקים קטנים נקבע כי עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 2 מיליון ₪ יחויב בתשלום המע״מ עם קבלת התמורה ולא לפני כן. בנוסף, יצרנים קטנים, בתנאים מסוימים, יחויבו בתשלום המע״מ עם קבלת התמורה כל עוד מחזור עסקאותיהם אינו עולה על 3,800,000 ₪. מועד הוצאת חשבונית מס[2] יהיה מועד התשלום וכן הוצאת חשבונית מס מחייבת דיווח גם אם לא הועברה בגינה תמורה.

 

חישוב סכום המע״מ

סכום המע״מ מחושב בשיעור קבוע ממחיר העסקה, כאשר נכון לינואר 2019שיעור המע״מ הינו 17%. מחירה של העסקה הוא כפי שסוכם בין שני הצדדים - העוסק והלקוח - לרבות כל ההוצאות החלות על העסקה. במקרה של עסקה, שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים (כגון קרבת משפחה), מחיר העסקה לעניין המס יהיה המחיר הנהוג בתנאים הרגילים, או סך העלות בתוספת הרווח המקובל בענף.

 

ניכוי מס תשומות

​עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב את מס התשומות שכלול בחשבוניות שהוצאו לו כדין או ברשימון יבוא או במסמך אחר שאושר על ידי מנהל מע"מ, וזאת בתנאי כי חשבונית המס נושאת את שמו של העוסק וכי הניכוי יעשה תוך שישה חודשים מיום הפקת המסמך.

לא ניתן לנכות מס תשומות אלא אם הן לשימוש לצרכי העסק, על התשומה לשמש בעסקה חייבת במס (מס בשיעור מלא או אפס) ולא לעסקה פטורה ממס. מס תשומות ששילם עוסק לפני רישומו כדין יהיה ניתן לניכוי, ובלבד שהוכיח להנחת דעתו של המנהל שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו להקמתו.

 

קיימת אבחנה בין שני סוגי תשומות:

 • תשומות על ציוד ונכסים קבועים - נוגעות לרכישת מבנה וציוד הקבע של העסק ושאינם מיועדים למכירה במסגרת הפעילות הרגילה של העסק.

 • תשומות על רכישות שוטפות לצורכי העסק – לדוגמא, קניית מלאי סחורות לצורך מכירתן בעסק, רכישת חומרים המשמשים למתן שירות בעסק, וכן הוצאות על שירותים הניתנים לצורכי העסק, כמו ייעוץ, טלפון, חשמל ומים.

חריג לכך הינו ניכוי תשומות לרכיבת רכב לצורכי העסק אשר לא ניתן לנכות בגינו מס תשומות למעט המקרים הבאים:

 • רכב פרטי המשמש לעיסוק – נהג מונית, מורי דרך, מורי נהיגה וכדומה.

 • רכב מסחרי מעל 3.5 טון ושאינו רכב פרטי.

 • רכב המשמש להפעלת העסק ועיקר השימוש בו הוא לצורך העסק אזי ניתן לנכות עד 2/3 מסכום התשומה. במידה ואינו בשימוש עיקרי לצורכי העסק ניתן לנכות עד ¼ מהתשומה

הדו״ח תקופתי על פעילות עסקית

מה כולל הדוח?

 • עסקאות שבוצעו בתקופת הדיווח, כולל טובין שנטלת לשימוש עצמי (שלך או בני ביתך).

 • כל העסקאות שלגביהן העוסק חייב היה להוציא חשבונית בתקופת הדו״ח, ואת כל חשבוניות המס שהוצאו באותה תקופה, גם אם העסקה טרם בוצעה או טרם התקבלה התמורה.

 • פירוט סכום המס הכלול בתשומות העסק לפי תשומות ציוד ותשומות אחרות .

 • בשורה האחרונה, ״הסכום לתשלום״, רשום את ההפרש בין סכום מס העסקאות ובין סכום מס התשומות.

במידה וסכום מס העסקאות גבוה מסכום מס התשומות - יש להגיש דו״ח לתשלום, אך אם ההפך מגיע עודף להחזר ונדרש להגיש את הדוח המתאים לכך.

אופן הגשת הדוח: את הדוח התקופתי ניתן להגיש באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים או באמצעות בנק הדואר או הבנקים המסחריים.

מועד הגשת הדוח: מועד הגשת הדוח הינה 15 ימים מתום תקופת הדיווח (תקופת הדיווח הינה בת חודש או חודשיים). דו״ח להחזר וגם ״דו״ח אפס״ יש להגיש במועד. חריג - עוסקים, שאינם חייבי הדיווח המפורט ואשר משדרים את הדו״ח התקופתי באופן מקוון, יהיו רשאים לדווח ולשלם לא יאוחר מיום ה-19 של החודש העוקב לתקופת הדו״ח. איחור בהגשת הדוח התקופתי גורר קנסות פיגורים, קנסות חוב, הפרשי הצמדה וריבית, קביעת סכום המס ללא תלות בדיווח, הטלת קנסות מנהליים נוספים וכן נקיטת אמצעים משפטיים מצד רשות המיסים.

במידה ולא חלה פעילות עסקית עדיין קיימת חובת דיווח, ובמקרה זה יש לציין 0 במחזור לעסקאות ובסכום לתשלום. מעל שתי תקופות דיווח רצופות במצב זה ניתן לבקש ממשרד המע"מ האזורי הקפאה של הדיווח.

הדו״ח תקופתי על פעילות עסקית

כאשר סכום מס התשומות עודף על סכום מס העסקאות, העוסק זכאי להחזר ולשם כך יש להגיש דוח להחזר מע"מ עד הסכום הקובע[3].

כיצד מגישים את הדוח: את הדוח התקופתי ניתן להגיש באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים או באמצעות בנק הדואר או הבנקים המסחריים. במקרים בו עוסק דורש להחזר מעל הסכום הקובע יגיש את הדו״ח באמצעות האינטרנט או בהזנה למחשב ביחידה שבה הוא רשום (עוסק החייב בדיווח מקוון ידווח במערכת המקוונת).

מועד קבלת ההחזר: סכום ההחזר יוחזר בדרך כלל בתוך 30 יום מיום הגשת הדו״ח, וזאת בתנאי שהדו״ח הוגש במועד ונמצא תקין.

 

טעות בדיווח בדוח התקופתי

במקרה שנפלה טעות ברישום סכום כלשהו הנדרש בדו״ח באפשרותך להגיש ״דו״ח מתקן״, שבו יצוינו הפרטים הנכונים. יש להגיש את הדו״ח המתקן אך ורק במשרד האזורי שבו מנוהל תיק העוסק, או באמצעות מייצג המקושר לשע״מ. אם כתוצאה מהתיקון נדרש תשלום נוסף יינתן שובר לתשלום במשרד או יופק במשרד המייצג, ויהיה נדרש לשלמו בבנק הדואר או באינטרנט. יודגש, שתשלום נוסף זה מחייב גם תשלום ריבית והפרשי הצמדה (לפעמים גם קנסות, בהתאם לנסיבות) לתקופה שבין המועד שבו היה עליך לשלם ובין המועד שבו שילמת בפועל.

דיווח מפורט

המדווחים השונים למע"מ, בתנאים מסוימים כפי שיפורט בהמשך, נדרש לבצע דיווח מקוון מפורט.

עוסקים (ללא תלות בשיטת ניהול החשבונות):

 • חברות אשר מחזור עסקאותיהם השנתי לשנת 2015 גבוה מ-1.5 מיליון ₪.

 • יחידים אשר מחזור עסקאותיהם השנתי לשנת 2015 גבוה מ-2.5 מיליון ₪.

 • כל העוסקים החייבים בניהול מערכת חשבונאות בשיטה הכפולה לפי הוראות ניהול פנקסים.

מלכ״רים: כל המלכ״רים אשר מחזורם השנתי בשנת 2014 גבוה מ-20 מיליון ₪.

מוסדות כספיים: כל המוסדות הכספיים אשר מחזורם השנתי בשנת 2014 גבוה מ-4 מיליון ₪.

הודעה על שינוי בעסק

​חובה להודיע תוך 15 ימים ממועד השינוי למשרד מע״מ שבו מנוהל תיק העסק על כל שינוי שחל בו, כגון שינוי סוג פעילות, שינוי כתובת, שינוי מספר טלפון, הפסקת פעילות עסקית (גם זמנית), חילופי גברי בשותפות וכן על כל שינוי באחד הפרטים שבטופס הרישום.

הודעה על סגירת עסק

​חובה להודיע תוך 15 ימים למשרד מע״מ האזורי במקרה של סגירת העסק מיום מהפסקת הפעילות העסקית, למלא טופס הודעה על סגירת עסק או לחילופין לשלוח את הטופס למשרד מע״מ האזורי שם מתנהל תיקך.
במקרה של שותפות שנסגרה, על כל שותף למלא את טופס ההודעה על סגירת העסק. במקביל למילוי הטופס, יש לבצע את הפעולות הבאות: לציין את התאריך המדויק של הפסקת הפעילות, לפרט את כל הציוד, הנכסים והמלאי של העסק, שטרם נמכרו ונשארו ברשות כל שותף, לשלם את כל החובות, אם ישנם, ולהביא צילום של הדו״ח התקופתי האחרון ולשלם מע״מ על כל מכירה של נכסי העסק, כגון מבנה, ציוד, רכב, מלאי טובין.

 

[1]  פירוט לנדרש להגשה בדוח השנתי במאמר: "מהו הדוח השנתי למס הכנסה?"

[2]חשבונית עסקה – חשבונית הניתנת כנגד תמורת מכירה או מתן שירות.

חשבונית מס – עוסק מורשה רשאי להוציא חשבונית מס במקום חשבונית עסקה או לחילופין מחויב לכך על פי דרישת הלקוח. חשבונית מס משמשת כאסמכתא לעוסק מורשה המקבל אותה לצורך ניכוי מס תשומות, המותרות בניכוי.

[3]  נכון לינואר 2018 הסכום הקובע הינו 18,040 ₪

חברת YPAY הנהלת חשבונות באינטרנט , מציעים לך הפקת קבלות בחינם

הקבלות לאחר הפקתם נשלחות ללקוחות שלך במייל עם חתימה דיגיטלית.

חברת YPAY תמיד כאן בשבילך - מידע ללא הגבלה 

לינקים למקורות שונים

נשיא גולן ושות' רואי חשבון 

מערכת וואי פיי
פייסבוק    

איך פותחים עסק ברשויות המס?

איך לפתוח תיק במס הכנסה

שירות והדרכה לפתיחת עסק חדש – בחינם

הקמת עוסק מורשה | פתיחת עוסק מורשה

 

סרטונים מומלצים

פתיחת עסק 

bottom of page