top of page

רקע והטבות המס בעולם החיסכון הפנסיוני

קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל לתמלוגים, קופות גמל לקצבה (משלמות ולא משלמות), קופות גמל לחיסכון, קופות גמל למחלה, קופות גמל לחופשה, קופות גמל לפיצויים (אישיות ומרכזיות)- להלן- "קופת גמל"- הינן שמות שונים למגוון רחב של מכשירי חיסכון שנועדו לשלם לחוסכים בהם (שנקראים "עמיתים" בקופה) מגוון רחב של תשלומים, שבדרך כלל סוג התשלום נגזר משם המכשיר. למשל- קופת גמל למחלה היא קופה אליה רשאי המעביד להפקיד כספים בעת מחלת העובד. קופת גמל לחופשה היא קופת גמל שנועדה לשלם לעובדים עבור ימי החופשה ומאפשרת למעביד להפקיד את הכספים הללו לקופה.

החוסך בקופה נקרא "עמית", כאשר אם המפקיד הוא העובד הוא ייחשב "עמית שכיר", ואם החוסך הוא עצמאי, הוא ייחשב "עמית עצמאי", ואם החוסך בקופה הוא המעביד אז הוא יקרא "עמית מעביד".

לאורך השנים המחוקק בישראל העניק מגוון רחב של הטבות מס בביצוע הפקדות לקופות, וזאת על מנת לעודד את העמיתים להגדיל הפקדות, על מנת שבקרות מקרה מסוים- יוכל העמית להמשיך את חייו בכבוד- הוא ובני משפחתו.

הטבות המס ניתנות לכל אורך חיי המוצר הפנסיוני באופן הבא:

 

1. הטבת מס במועד ההפקדה-

ברמת המעביד- ס' 17(5) לפקודה מעניק למעסיק זכות לנכות לצרכי מס את ההפקדות שהוא עשה בעבור עובדיו לקופות גמל, בהתאם שיעורים ולתנאים ולתקרות שנקבעו בחוק. הפקדה שהיא מעל התקרה שנזקפה לעובד כשווי מותרת הניכוי, שכן זה כמו הוצאות שכר לכל דבר ועניין.

מבחינת העובד- היחיד- ס' 47 לפקודה מעניק זיכוי גמל, ס' 32(14)- רכישת פוליסת אובדן כושר עבודה, ס' 17(5א)- ניכוי קרן השתלמות לעצמאיים.

ס' 3(ה), 3(ה3), 3(ה4)- הפקדות מעביד לקופת גמל מעבר לתקרות שנקבעו תיחשב הכנסה של העובד במועד ההפקדה. כל מה שבמסגרת התקרות- לא ייחשב כהכנסה והמיסוי יידחה למועד המשיכה.

הטבת מס נוספת במועד ההפקדה- ס' 45א- זיכוי גמל.

 

2. הטבת מס לאורך חיי הקופה-

ס' 9(2) לפקודה קובע פטור ממס על רווחים של קופות גמל. כך נחסך מס רווח הון.

 

3. הטבות מס במועד המשיכה-

קיימים פטורים מסוימים במשיכה. בין היתר- ס' 9(7א) קובע פטור ממס על מענק פרישה ופיצויי פיטורין. פטורים נוספים- ס' 9א- תיקון 190- פטור על קצבה, ס' 9(6ו)- פטור על קצבת שארים, ס' 9(16א)- פטור על משיכה מקרנות השתלמות. תקנה 34 ו- 38 לתקנות הגמל.

bottom of page