top of page

סוגיות בביטוח לאומי 

הכנסות הפטורות מתשלום דמי ביטוח

ס' 350 לחוק הביטוח הלאומי קובע מגוון רחב של הכנסות שתהיינה פטורות מדמי ביטוח לאומי ומס בריאות, ואלו הן:

  1. ריבית, דיבידנד ודמי ניכיון שנקבע להם שיעור מס מוגבל בפקודה- פטורים מדמי ביטוח.

  2. הכנסות מהשכרה למגורים בישראל- פטורות מדמי ביטוח ללא תקרה לכולם- כל עוד זה מהווה הכנסה פאסיבית ולא מהווה הכנסה ממקור 2(1).

  3. הכנסות מהשכרת נדל"ן בחו"ל- פטורות מדמי ביטוח רק אם הופעל ס' 122א לפקודת מס הכנסה שקובע שיעור מס של 15%.

 

בנוסף- ס' 348(א1) לחוק הביטוח הלאומי קובע כי כל הכנסה פאסיבית של שכיר, עצמאי או לעל"ע תהיה פטורה מדמי ביטוח עד לסכום של 25% מהשמ"ב.

 

  • מסקנה- רווח הון לא חייב בדמי ביטוח- לא מדובר בהכנסה ממקורות 2 לפקודה, וזאת כי המקור לחיוב הכנסות מדמי ביטוח הוא רק הכנסות שנמצאים בסעיפי 2 או 3 לפקודה.

  • פס"ד מרדכי שחר- מחילת חוב- הכנסה ממחילת חוב חייבת במס הכנסה לפי ס' 3ב, חייבת במע"מ לפי ס' 12 לחוק מע"מ וכן חייבת בביטוח לאומי.

 

הכלל בדבר תשלום דמי ביטוח

רק תשלום דמי ביטוח כסדרם מקנה את הזכות לקבלת קצבאות, אלא אם כן יש פטור ספציפי ואז אין חובת תשלום אך יש זכות לגמלאות.

 

נדגיש כי לא מדובר בבחירה וולונטרית אם להיות מבוטח בביטוח לאומי, אלא כל תושב ישראל בן 18 ומעלה חייב לשלם דמי ביטוח לאומי, כאשר הכלל קובע כי התשלום הוא לפי יכולת (רמת הכנסה), ואילו התקבול הוא לפי הצורך.

 

ישנם מספר חריגים לתשלום דמי הביטוח, בהתקיימותם בכל זאת נחשבים כמבוטח:

  1. חייל בשרות סדיר שאין לו הכנסה ממשכורת או מעסק- פטור מדמי ביטוח.

  2. אסיר או עציר שנשפטו לתקופה של למעלה מ- 12 חודשים.

  3. מקבלי קצבאות נכות ואובדן כושר עבודה- פטורים מדמי ביטוח בתקופת אובדן הכושר.

  4. אישה נשואה שהיא עקרת בית שאיננה עובדת מחוץ למשק ביתה ונשואה למבוטח- פטורה מתשלום דמי ביטוח. הקלה זו ניתנת רק לאישה ולא לגבר.

bottom of page