top of page

הוראת שעה - חלוקת דיבידנד 

 

על פי הוראת השעה , החל מיום 01/01/2017 ועד ליום 30/09/2017 שיעור מס הכנסה בגין דיבידנד הינו 25% במקום 30% , שמקורו ברווחים צבורים בידי החברה עד ליום 31/12/2016 .

 

וזאת בכפוף לתנאים הבאים :

1. רווחים צבורים עד ליום 31/12/2016

2. מקבל הדיבידנד הינו יחיד בעל מניות מהותי

3. החברה שילמה את הדיבידנד בתקופת ההטבה .

4. ממוצע הכנסות – סכום ההכנסות שיקבל בעל מניות המהותי מאת החברה המחלקת, במישרין או בעקיפין, בכל אחת מהשנים 2017-2019 למעט הכנסות מדיבידנד , לא יפחת ממוצע ההכנסות שהתקבל בידו בשנות המס 2015 ו 2016 מאת החברה המחלקת . במישרין או בעקיפין למעט דיבידנד .

 

אופן הפעולה :

1. בעל המניות המהותי המבקש את ההטבה יצהיר בפני החברה בטופס  א / 805 כי הוא עומד בתנאי הזכאות ויצרף טופס הצהרה אישור כי הוא בעל תיק פעיל במס הכנסה .

2. החברה המחלקת תנכה את המס בשיעור 25%

3. החברה המחלקת דיבידנד תדווח על ניכוי המס בטופס 804 ו א/804 ותציין כי הדיבידנד חולק בהתאם להוראת השעה .

4. יש לתייק את הצהרת הזכאות בתיק בעל המניות המהותי .

5. חברה המחלקת דיבידנד תנפיק לכל בעל מניות מהותי המקבל דיבידנד אישור לפי טופס 867ג בו יפורט סכום הדיבידנד  ושיעור הניכוי .

6.בעל המניות ידווח על ההכנסה מהדיבידנד בדוח השנתי וכן יצרף את העותק מהצהרת הזכאות  ואת טופס 867ג

bottom of page