top of page

חברה משפחתית- ס' 64א לאחר תיקון 197

חברה משפחתית היא גוף שקוף- הכנסותיה מיוחסות לבעלי המניות.

מטרת החברה המשפחתית- להנות מהיתרונות של חברה, אבל להתמסות ברמת היחיד.

התנאים לחברה משפחתית:

  1. כל בעלי מניותיה קרובים (לפי הגדרת קרוב בס' 76 לפקודה).

מספיק שיש אחד שהוא בריח תיכון של כולם- זה נקבע ב.

בריח תיכון- מי שמוגדר כקרוב של כל השאר.

נדרשים מינימום שני אנשים.

  1. הוגשה בקשה במועד- לפי החוק החדש- חברה חדשה שהוקמה יכולה, תוך 3 חודשים ממועד הקמתה, לבקש להיות חברה משפחתית. חברה קיימת רגילה לא יכולה להיות משפחתית. בהוראת המעבר- חברות רגילות יכלו לבקש להפוך להיות חברות משפחתיות עד ל- 28.11.2013.

  2. נבחר נישום מייצג והתקבלה הסכמתו- בניגוד לחברת בית או שותפות, בהן ההכנסות של החברה מיוחסות לפי שיעור האחזקה של בעלי המניות בחברה, בחברה משפחתית כל ההכנסה של החברה מיוחדת לנישום המייצג. הנישום המייצג צריך להיות בעל הזכות הגדולה ביותר לרווח. אם כולם מחזיקים אותו דבר- ניתן לבחור ביניהם.

  • חברה משפחתית יכולה להיות גם חברה זרה, ובעלי המניות בחברה משפחתית יכולים להיות תושבי חוץ, לרבות הנישום המייצג.

מיסוי חברה משפחתית

ההכנסה מיוחסת לנישום המייצג (לפי סלי הכנסה) וההכנסה ממוסה לפי זהותו של הנישום המייצג. חברה משפחתית מגישה דוח למס הכנסה + דוח התאמה למס של החברה המשפחתית, ואת השורה התחתונה של ההכנסה החייבת מעלים לנישום המייצג, ובדוח האישי שלו הוא רושם את ההכנסה וממוסה עליה במסגרת הדוח שלו.

 

  • חבות בדמי ביטוח לאומי על הכנסות חברה משפחתית- בניגוד למס הכנסה, בביטוח לאומי בעבר לא היה הסדר מיוחד לחברה משפחתית. הייתה פסיקה שקבעה כי ההכנסה של חברה משפחתית לא חייבת בביטוח לאומי. ביטוח לאומי חוקק את ס' 373א לחוק הביטוח הלאומי- לפי הסעיף רואים את הכנסת החברה המשפחתית כאילו חולקה לבעלי המניות בה והם יחויבו בגין החלוקה הרעיונית בדמי ביטוח לאומי. בביטוח לאומי אין נישום מייצג וכל אחד מבעלי המניות של החברה המשפחתית ממוסה בביטוח לאומי לפי חלקו.

  • הפסדים בחברה משפחתית שעוברים לנישום המייצג- הפסדים של חברה משפחתית עולים לנישום המייצג והוא יכול לקזז אותם אצלו בדוח לפי הקריטריונים של ס' 28 ו- 92, אבל הם לעולם לא יחזרו חזרה לחברה. אם הוא מפסיק להיות נישום מייצג- הם עדיין נשארים אצלו ולא חוזרים לחברה המשפחתית. ההפסדים לא עוברים ליורשים של הנישום המייצג, בניגוד לחברה רגילה. אם הנישום המייצג מת- ההפסדים מתים איתו, כי ההפסדים הם שלו באופן אישי.

משרדנו מספק ייעוץ והכוונה לעניין כל הסוגיות והכדאיות בפתיחת חברה משפחתית.

bottom of page