top of page

רווח הון בגין מוניטין

המוניטין הוא נכס שאת קיומו יש להוכיח. על נישום הטוען שמכר מוניטין להראות:

 1. שיש לו שם טוב המושך לקוחות ומבטיח מחזור מכירות.

 2. כי הוא בעל השם הטוב ולא עסק בו הוא שכיר או עסק אותו הוא מייצג.

 3. חישובו של ערך המוניטין.

 4. המוניטין, על כוח משיכת הלקוחות שבו, יצא מרשותו במסגרת העסקה.

 • פס"ד שרון- מכירת תיקי לקוחות- מבחינת חישוב ערך המוניטין- נקודת המוצא הראויה היא:

 1. ערך המוניטין שווה להיוון הרווחים העתידיים שיופקו ממנו

 2. הנוסחה יחסית, קרי- הפער בין הרווח בעסק לעומת הרווח המקובל בענף

 3. שיטה קלה יחסית ליישום- השיטה השיורית הנהוגה בארה"ב. ממחיר התמורה שנשתלמה נפחית את ערך השוק של יתר הנכסים, והיתרה תיחשב כערכם של המוניטין ומהיותו של העסק עסק חי.

למעשה- ביהמ"ש העליון נותן שלוש שיטות להערכת המוניטין.

מספר דוגמאות:

 • מכירת עסק של מפיץ- מפיץ המוכר חוזה הפצה מוכר לעניין חלק ה' זכות חוזית- ביהמ"ש קבע כי המוניטין של המוצר שייך ליצרן ולא למפיץ עצמו.

 • מכירת עסק של יחיד- לב המוניטין הוא השם הטוב המושך לקוחות. יחיד אינו יכול להיפרד משמו ולכן, אף אם צמחו לו בשנות פעילותו מוניטין, הוא לא יוכל בדרך כלל למכור אותו. לעניין זה יש להבחין בין בעל מקצוע שכל פעילותו נובעת וקשורה בתכונה אישית שאינה ניתנת להעברה, כגון- ספורטאי, אומן, מנהל, מנתח וממציא, לבין בעל מקצוע שהקים מנגנון הקיים ומזוהה על ידי הלקוחות כבעל שם בזכות עצמו והניתן לפיכך להעברה.

 • פרישה של שכיר- שכיר הפורש מעבודתו ומתחייב לא להתחרות במעבידו ולא לשתף פעולה עם מתחריו ולשמור בסוד ידע- לא מדובר במכירת מוניטין. ביהמ"ש קבע כי את התמורה יש לסווג כהכנסת עבודה מסעיף 2(2).

 • העברת פעילות של עצמאי לחברה- לעיתים מוצגת העברת פעילות של עצמאי לחברה כמכירת מוניטין. פה נשאלות השאלות- האם מדובר בעסק של יחיד הניתן להעברה במנותק מהיחיד? האם העסקה קיבלה ביטוי בפועל (האם היה תשלום ליחיד כנגד העברת המוניטין)? האם העיתוי בו בוצעה העסקה לטענת הצדדים חופף לעיתוי העברת הפעילות לחברה (היו מקרים בהם יחיד משך יתרות מהחברה בגין חובה הוא התבקש לשללם מס וטען כי מדובר בהעברת מונטין, אך ברור שאם מדובר בחברה קיימת ומוכרת הרי שלא מדובר במכירת מוניטין אלא ביתרות חובה)? 

 • פס"ד שפרירי- מכירת תיקי לקוחות- נקבע כי מי שרוכש את תיקי הלקוחות רוכש לעצמו את הזכות להציג את עצמו בפני הלקוחות והמוכר מוכר למעשה את פירות יחסו האישי כלפי הלקוחות.

 

הכרה במוניטין הינה חשובה כי מדובר בנכס ולכן ישולם מס רווח הון ולא מס פירותי.

bottom of page