top of page

מיסוי מענקי פרישה ותכנון עזיבת עבודה

מענק פרישה הינו אותו סכום הון שמשולם לעובד בעת ניתוק יחסי עובד-מעביד.

לפי חוק פיצויי פיטורין- עובד אשר עבד שנה אחת לפחות אצל מעביד ופוטר, זכאי לקבל את מענק ההון בהתאם לתחשיב שהוא מכפלת השכר האחרון בשנות עבודתו, לא כולל רכיבי שכר כמו שעות נוספות, החזר הוצאות נסיעה וכו'.

ס' 5 לחוק פיצויי פיטורין קובע כי אם עובד נפטר- ישלם המעביד ליורשים פיצויים כאילו הוא פיטר אותו.

קבלת הכספים על ידי העובד נעשית תוך קיזוז הכספים שצבועים במרכיב הפיצויים בתכנית הפנסיונית שלו, והמעביד משלם מכיסו את ההשלמה.

ס' 14 לחוק פיצויי פיטורין וצו ההרחבה מכוחו קובע כי המעסיק רשאי לבחור להכיל הסדר מיוחד, על פיו הפיצויים יועברו לעובד גם במצב של התפטרות, אולם העובד מוותר על זכותו להשלמת פיצויים בהתאם לעדכוני השכר לאורך שנות העבודה שלו.

ס' 9(7א) לפקודה קובע כי סכום הון שהתקבל עקב פרישה יהיה פטור ממס בהתאם לנוסחה הבאה: ( שכר אחרון * 150% , 12,230 min( * וותק

דוגמא: עובד שהרוויח 20,000 ש"ח וקיבל פיצויים של 200,000 ש"ח בגין וותק של 10 שנים-

150%*20,000 > 12,230 --> 12,230*10= 122,300 פטור והיתרה- 200K-122,300 חייבת במס.

ניתן לקבל פטור על משכורת וחצי, אך לא יותר מהתקרה, (דהיינו- 150%), וזאת בסמכות מנהל רשות המיסים בהתאם לחוזר מס הכנסה מיולי 2010, בו נקבע כי מי שפורש ומשכורתו האחרונה נמוכה מהתקרה, הזכאות למשכורת וחצי תהיה אוטומטית. הבקשה ל- 150% נמצאת בטופס 161א- בחלק ד', ס' 2.

דוגמא- אדם הרוויח 5,000 ש"ח בחודש בוותק של 10 שנים. המעסיק היה אמור לתת לו 5,000*10=50,000 ש"ח פיצויים. נניח שהמעביד נתן לו בפועל 100,000 ש"ח פיצויים. לכאורה הפטור שלו הוא רק 50,000, אבל אם מסמן את הבקשה ל- 150% בטופס 161א- הוא יקבל 5K*150%*10=75,000 בפטור ממס.

לפי עמדת מס הכנסה, הפטור הזה מתקבל אך ורק אם עומדים בשני תנאים מצטברים:

  1. התקיימו יחסי עובד-מעביד לפי דיני עבודה (מבחן הכלים, ההשתלבות, הפיקוח וכו').

  2. מדובר בפרישה מוחלטת וסופית וסיום סופי של יחסי עובד-מעביד.

יש המון דוגמאות בהן אין פרישה מוחלטת, למשל במקרה של בעל שליטה שמפוטר, אך בפועל ממשיכים להתקיים יחסי עובד-מעביד. המבחן הוא מלאכותיות.

בשל חוק פנסיה חובה החל משנת 2008- בפועל- המעביד חייב להפקיד פיצויים לקופה. לכן- בפועל-  הפקדות החל מ- 2008 במקרה של פיטורים- המעביד חייב להשלים את סכומי הפיצויים לשכר אחרון * וותק.

אם העובד חתום על ס' 14- אם הוא התפטר- הפיצויים שלו- לפי הסכומים שנצברו בפועל בקופה- שכר בפועל כל חודש * וותק (ולא שכר אחרון * וותק).

אם העובד לא חתום על ס' 14 וחל לגביו הסכם פנסיה חובה והוא התפטר- הפיצויים לכאורה לא מגיעים לו, והמעביד יכול לדרוש את כספי הפיצויים חזרה מהקופה. אבל- יש לבדוק מה קובע הסכם העבודה. בפועל, ברוב המקרים המעביד לא ימשוך את כספי הפיצויים.

נציין כי החובה של המעביד להפריש לפיצויים לפי חוק פנסיה חובה הינה לגבי השכר הממוצע במשק (שמ"ב), ולא לפי השכר בפועל של העובד.

bottom of page