top of page

כדאיות משיכת דיבידנד

נניח שנצבר כסף בחברה, והיחיד בעל המניות בחברה שואל את רואה החשבון שלו- האם כדאי למשוך דיבידנד או לבצע את ההשקעות שהוא רוצה באמצעות החברה?

אם תהיה חלוקת דיבידנד- הוא ישלם מס בשיעור של 30%.

התשובה לשאלה תלויה בשאלה- האם שיעור המס על התשואה מההשקעה גבוה יותר ברמת היחיד או ברמת החברה?

נניח שיש עודפים של 100 ש"ח.

אם יחולק דיבידנד- היחיד יקבל בנטו 70 ש"ח. נניח שהתשואה שלו מהשקעה של 70 ש"ח היא 10%, והוא ישלם על זה מס בשיעור של 15%-25%.

אם שיעור המס יהיה 15%- סך המס יהיה 30+70*10%*15%=31.05. בנטו נשאר לו רווח של

 100+7-31.05=75.95  ש"ח.

אם שיעור המס יהיה 25%- סך המס יהיה 30+70*10%*25%=31.75. בנטו נשאר לו רווח של

100+7-31.75=75.25 ש"ח.

אם הוא לא מושך דיבידנד, אלא משקיע ברמת החברה ולאחר מכן מושך דיבידנד-

סך המס ברמת החברה יהיה 100*10%*25%=2.5. (בהנחה ששיעור מס חברות הינו 25%).

על המשיכה ישולם מס של 30%- (100+10-2.5)*30%=32.25

סך המס הינו 34.75 ש"ח.

יתרת המזומן שנותרה- 100+10-34.75=75.25.

מסקנה: כשמס החברות שווה למס שהיחיד ישלם על התשואה שלו, יש אדישות אם להשקיע את הכספים ברמת החברה או ברמת היחיד. אם שיעור מס החברות נמוך מהמס של היחיד על התשואה- עדיף להשקיע ברמת החברה. אם מס החברות גבוה יותר- כדאי לחלק את הדיבידנד ולהשקיע דרך היחיד. אולם, קיימות השלכות לגבי נושאים של קיזוזי הפסדים, נקודת זיכוי, מע"מ וביטוח לאומי, ולכן הנושא מסתבך ויש לבחון כל מקרה לגופו. בדרך כלל עדיף למשוך את הדיבידנד מלכתחילה שכן שיעור המס על השקעות הוניות נמוך בדרך כלל יותר ברמת היחיד. למרות זאת, בעלי מניות לא אוהבים למשוך דיבידנד, וזאת ממספר סיבות:

  1. אנשים מאמינים כי בסופו של דבר הם יצליחו לקחת את הכסף בפחות מהמס שחל על הדיבידנד, ולעיתים הם אכן מצליחים. לדוגמא- ב- 2009 היה ניתן לחלק עודפים שנצברו עד ה- 31.12.2002 בשיעור מס של 12.5%. דוגמא נוספת- ב- 2009 ניתן היה לחלק דיבידנד מחברות זרות ב- 5% במקום 25%, ואנשים מאמינים כי אולי יהיו "מבצעים" נוספים ברשות המיסים.

  2. ניתן לרכוש נכס נדלן בחברה, לפרק את החברה לאחר מכן כאיגוד מקרקעין, ואז מתקבל פטור ממס (למעט 5% מס רכישה, אך אין מס דיבידנד). הבעיה בפירוק של איגוד מקרקעין- במועד המכירה של הנכס יש רווח "נוסף"- למעשה במועד המכירה יראו את הרווח הזה כדיבידנד שלא התקבל במועד הפירוק. אם אין כוונה למכור את הנכס מקרקעין- זהו תכנון מס כדאי, וכאשר היורשים מוכרים את הנכס אף אחד לא יודע שמדובר בנכס שהיה בעבר שייך לאיגוד מקרקעין.

  3. אדם שמתכנן לרדת מהארץ בעוד כמה שנים והדיבידנד יחולק בעת היותו תושב חוץ- אם מדובר במדינת אמנה- שיעור המס על הדיבידנד יהיה לפי שיעור המס באמנה (שיעור מס נמוך של מקסימום 20%).

bottom of page