top of page

יתרות חובה של בעלי המניות

יתרות חובה של בעלי המניות

 

במהלך דצמבר 2016 אושרו בכנסת מספר שינויי חקיקה בתחום המס. והמשמעותית ביותר היא בנוגע ליתרות החובה של בעלי המניות ומשיכותיהם מהחברה.

המחוקק קבע כי משיכות בעלים מהחברה ללא הגבלה כמו בעבר אינן מותרות יותר. כלומר מי שהוא בעל מניות המחזיק יותר מ 10% ומעלה מהון המניות של החברה או קרובו, ומשך סכום של מעל 100,000 ₪ יחויב בדיווח.

אם בעבר בעל מניות היה מושך כספים מהחברה, מעבר לשכר הנטו שלו, כרטיסו היה נכנס לחובה והסכום הנ"ל היה נחשב כהלוואה מהחברה, ואותו בעל מניות מהותי לא היה משלם בגינו מס. ורק לעיתים במסגרת ביקורת של רשויות המס, היתרה הייתה מגיעה לכדי מס דיבידנד או כמשכורת.

 

כעת במסגרת התיקון לחוק, חל חובה לדווח בגין משיכות כספים אלו בסכום העולה על 100,000 ₪ במסגרת הדו"ח השנתי. ולכן המשמעות היא שלא ניתן למשוך כספים ללא תשלום מס ואי דיווח הכנסות אלו בדוח השנתי כמוהו כאי דיווח על הכנסות מעסק. דבר שמהווה עבירה פלילית .

 

גם במצב שהכספים שלא נמשכו על ידי בעלי המניות אלא הועמדו  לטובת ערבויות או בטחונות , זוהי הכנסה ויש לנכות ממנה מס.

 

להלן פרטי ההוראות שהתקבלו במסגרת החוק:

 

יתרות חובה בעל מניות מהותיים בסכום העולה על 100,000 ₪ הקיימות לתאריך  31.12.2016

 

במידה וכספים אלה יושבו לחברה עד ליום 31.12.2017, החוק החדש לא יחול עליהם, זאת אומרת, הם לא יחויבו במס. יתרות אלה יחויבו בריבית עד למועד השבת הכספים לפי סעיף 3ט לפקודת מס הכנסה. לגבי סכומים שנמשכו עד 1.1.2013 יחול הדין הקודם, משמע חיוב במס על דיבידנד או במס שולי, בהתאם למקרה.

 

משיכות כספים בסכום מצטבר העולה על 100,000 ₪ החל מיום 1.1.2017

בעל מניות מהותי שמשך כספים בסכום מצטבר העולה על 100,000 ₪ משיכה זו תיחשב כהכנסה , בתום שנת המס שלאחר שנת המשיכה .

מכאן שכספים שנמשכו במהלך 2017 מועד החיוב יהיה 31/12/2018 .

 

במידה ובעל המניות ישיב לחברה את הכספים עד למועד החיוב ולא ימשוך אותם מחדש בתוך שנתיים מהמועד שהחזיר אותם, אלא באופן חד פעמי לתקופה של עד 60 ימים, יהיה בעל המניות פטור ממס על משיכות הכספים.

 

אם הכספים נמשכו בחזרה לתקופה העולה על 60 ימים, תיחשב משיכת הכספים להכנסה בידי בעל המניות ממועד המשיכה המקורי. 

 

במידה ויחול חיוב במס בעל המניות יחוייב במס על דיבידנד, כל עוד קיימים רווחים לחלוקה, אחרת, ימוסה בעל המניות בשיעור מס שולי שיכול להגיע עד 50%. 

 

כספים שנמשכו בגובה יתרת זכות של בעל המניות בספרי החברה לא יחויבו במס, בתנאי שיתרת הזכות לא תיפרע בתוך 18 חודשים ממועד המשיכה. 

 

אם החברה נטלה הלוואה מהבנק ובעל המניות משך כספים אלו, הוא לא יחויב במס בגינם, בתנאי שההלוואה מהבנק נפרעת על ידו בפועל וכן החברה לא העמידה ערובה להלוואה.

 

המלצתנו היא :

 

לכל בעל מניות מהותי שמעל 10% ויש לו  יתרת חובה מעל לסכום של 100,000 ₪ עליו להשיב את הכספים לחברה או לשקול חלוקת דיבידנד מוטב, האפשרי לדיווח עד 30.9.2017 בשיעור מס מופחת של 25% .

לתשומת הלב, על פי הוראת שעה ניתן יהיה לחלק דיבידנד מוטב עד ליום 30.9.2017. לאור האמור, לבעל מניות שאין ביכולתו להשיב את הכספים, מומלץ לשקול חלוקת דיבידנד עד ליום 30.9.2017, שכן הסכומים שמשך יהפכו להכנסה ביום 31.12.2018 בשיעור מס מלא על דיבידנד, או בשיעור מס שולי מס בשיעור של עד 50%

 

נכתב על ידי : נשיא גולן רואה חשבון 

בתאריך 20/03/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page