top of page

מימון חברה

יחיד מעניק הלוואה לחברה בשליטתו עולה השאלה מהי הדרך הטובה ביותר לעשות זאת?

 

הפרשי הצמדה שמקבל יחיד על הלוואה לחברה בשליטתו פטורים ממס מכוח סעיף 9 (13) לפקודה. במקביל קיימות תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בשל יתרה מזכה של בעל שליטה) 1998 שגם מעניקות פטור על הפרשי הצמדה בשל יתרה מזכה של בעל שליטה.  על פניו ישנם שני מקורות לפטור על הפרשי הצמדה בגין הלוואה שיחיד נותן לחברה בשליטתו.

הגדרת הפרשי הצמדה כוללת גם הפרשי שער.

 

תכנון מס פופולארי – יחיד נותן הלוואה לחברת בשליטה ורושם שהלוואה תהיה צמודה ליורו, דולר, למדד, לכל סל המטבעות לפי הגבוה מביניהם. בדרך הזאת היחיד יכול למשוך כספים רבים בפטור ממס באמצעות מנגנון של החזר הלוואה והחברה יכולה לרשות את הוצאות הריבית כהוצאה מותרת.

 

התנאים לתחולת הפטור הקבוע לסעיף 9 (13):

  1. נותן הלוואה הוא יחיד .

  2. הפרשי ההצמדה הם לא חלקיים. תקנות (קביעת הפרשי הצמדה חלקיים) 2003 – בתקנות נקבע שהפרשי הצמדה חלקיים הם הפרשי הצמדה שמחושבים על חלק מהסכום או על חלק משיעור עליית המדד על כל הסכום או על חלק מהתקופה. – לא יכולה להגיד שהלוואה 100 ₪ ולהצמיד רק 50 ש"ח או רק לשנתיים.

  3. היחיד לא תבע ניכוי הוצאות מימון על הנכס. בדר"כ הנכס זה ההלוואה שחייבים לו, ואם הוא לקח הלוואה מהבנק לצורך ההלוואה לחברה , הוא לא יכול לדרוש הוצאות מימון בדוח שלו.

  4. הפרשי ההצמדה הם לא הכנסה מכוח סעיף 2 (1) בידי היחיד.- לא הכנסות מעסק אצל היחיד. וההכנסה לא רשומה בספרי היחיד או לא חייבת ברישום.

  5. הפרשי הצמדה כהגדרתם סעיף 1 לפקודה.

 

חלופות נוספות הקיימות למימון חברה

  • הון מניות. הבעיה היא שלא ניתן למשוך הון החוצה עד הפירוק.

  • הלוואה ללא ריבית וללא הפרשי הצמדה – עדיף לקבל הפרשי הצמדה כי ניתן למשוך כספים והחברה יכולה לדרוש הוצאה כפי שהוסבר לעיל.

  • הלוואה צמודה למדד או למטבע.

  • הלוואה נושאת ריבית- הכנסות המימון יהיו חייבות במס שולי אצל היחיד בגלל סעיף 125 ג' ולכן מדובר בחלופה נחותה.

bottom of page