top of page

משיכות בעלי מניות

אדם הלוקח הלוואה מחברה בשליטתו צריך להיות מחויב בריבית רעיונית לפי ס' 3(ט) לפקודת מס הכנסה- ההלוואה צריכה לשאת ריבית בשיעור של 3.47% (נכון לשנת המס 2016) נומינלי לא צמוד. הלוואות שיתרתן אינה עולה על סך של 7,680 ש"ח (נכון לשנת המס 2016) מחויבות בהצמדה למדד בלבד. אחוז הריבית מתעדכן כל שנה והוא משקף את ממוצע הריבית על כל האשראי הבנקאי במשק. אם ההלוואה מהחברה ליחיד הינה בשיעור ריבית נמוך משיעור זה- יש לזקוף לבעל המניות הכנסה רעיונית. ס' 3(ט) חל על מקבל ההלוואה במקרים הבאים:

  1. עובד שקיבל הלוואה מהחברה- הכנסת הריבית אצל העובד חייבת כהכנסת עבודה מכוח ס' 3(ט) ו- 2(2) לפקודה.

  2. ספק/נותן שירותים שקיבל הלוואה מהחברה- הכנסת הריבית חייבת כהכנסה מעסק מכוח ס' 2(1).

  3. בעל שליטה (5% ומעלה) שמקבל הלוואה מהחברה- הכנסת הריבית חייבת כהכנסת דיבידנד מכוח ס' 2(4).

הבעיות בסעיף 3(ט):

  1. על ריבית 3(ט) חל מע"מ וזה מייקר את הנושא.

  2. ריבית זקופה 3(ט) לעומת תשלום ריבית בפועל- מה עדיף? בפני בעל המניות יש שתי אפשרויות:

  1. לנקוב ריבית על ההלוואה- בעל המניות ישלם בפועל ריבית לחברה. במקרה זה אין הכנסה רעיונית, אלא יש תשלום בפועל של הריבית. במצב כזה יש הוצאות ריבית אצל בעל המניות והכנסות ריבית בחברה, שחייבות במס חברות. ההוצאה אצל בעל המניות- כדי לדעת אם ניתן להכיר בה, יש לבדוק מה עשה בעל המניות עם הכסף. אם הוא השתמש בכסף לשימוש אישי- ההוצאה לא תותר. אם הוא קנה בכסף מניות- ניתן להוון את ההוצאה לעלות המניות.

  2. לקחת הלוואה ללא ריבית ולזקוף ריבית רעיונית כל שנה לפי ס' 3(ט)- ס' 3(ט) קובע כי יראו את ההכנסה מהריבית הרעיונית כהכנסה מכוח ס' 2(4) לפקודה, שכולל שני מקורות- ריבית ודיבידנד. שיעור המס על דיבידנד- ס' 125ב- 25%/30%. שיעור מס על הריבית- ס' 125ג- שיעור מס שולי- יש חריג בחוק לעניין בעל שליטה שמקבל הלוואה מהחברה. לכן יש עדיפות שזה יסווג כדיבידנד, בנימוק כי מדובר בהטבה שמקבל בעל המניות מהחברה. כמו כן, בדיון נוסף של ביהמ"ש בפס"ד זילברשטיין ומינץ נקבע בהערת אגב (אוביטר) שצריך לראות בריבית הרעיונית לפי ס' 3(ט) כדיבידנד. לגישת הדיבידנד יש יתרון נוסף- חוסך מע"מ, שכן על דיבידנד אין מע"מ. גישת מס הכנסה- לא מדובר בדיבידנד, לא הכנסה מריבית, שכן הסעיף כותב הכנסות מריבית ורק מפנה לס' 2(4). לגישה הזו יש תימוכין בעיקר במאמרים ואין פס"ד בעניין זה. מס הכנסה נתקבל בבעיה נוספת לגישה זו- המייצגים טוענים כי אם מדובר בהכנסה מריבית, יש להתיר להם הוצאות מימון רעיוניות, לפי פס"ד אלישע. תשובת מס הכנסה- לחברה אין הכנסות, אלא ההכנסה היא אצל בעל המניות ולכן אין הוצאה בייצור הכנסה.

ההעדפה אם לשלם את הריבית בפועל או לזקוף אותה תלויה במצב הספציפי של כל חברה ובעל שליטה.

bottom of page