top of page

"החלטות מיסוי מקדמיות- "פרה רולינג

רקע

 

פרה רולינג הינה הגשת בקשה לרשויות המס לקבלת תשובה בסוגיה מיסויית שאין עליה תשובה ברורה בחוקי המס. השימוש בפרה רולינג הינו בדרך כלל כאשר נישום מתלבט כיצד לפעול בפעולה מסוימת שהרקע המיסויי אינו ברור. בעקבות התלבטויות רבות והחשש מנקיטת צעדים דרסטיים של רשות המיסים בעת עריכת ביקורות, עלה הצורך לברר החלטות בשיתוף רשות המיסים לפני נקיטת עמדה, במיוחד כאשר מדובר בהחלטות שההשלכות המיסויות גבוהות במיוחד. הנישום פונה לרשות המיסים אשר מחליטה בסוגיה ומפרסמת החלטת מיסוי מקדמית הנקראת פרה רולינג ("Pre Ruling").

 

שימוש בהחלטות מיסוי מקדמיות

הנישום נדרש לכלול בבקשה את כל הפרטים והעובדות אודותיה. יתר על כן, רשות המיסים בדרך כלל מבקשת מסמכים נוספים הקשורים לסוגיה בכדי לקבל החלטה. החלטת מיסוי מקדמית שמפרסמת רשות המיסים אומנם קשורה לסוגיה של אותו נישום, אך היא מפורסמת לציבור וכך נישומים נוספים יכולים לעשות שימוש במסקנת רשות המיסים באשר לאותה סוגיית מס. רשות המיסים אינה רשאית לחזור בה לאחר פרסום החלטת מיסוי מקדמית, אלא אם כן התגלה כי הנישום לא מסר את כל הפרטים בעת הגשת הבקשה או שמסר פרטים כוזבים

הגשת הבקשה

בקשה להחלטת מיסוי מקדמית נקבעה בחוק בשנת 2005 בפקודת מס הכנסה. התיקון בחוק מסדיר את הליך הגשת הבקשה. בקשה זו הינה שונה משאר הבקשות המוגשות לרשות המיסים משום שהינה חסויה ורשות המיסים לא רשאית לפרסם לציבור את פרטי הבקשה לפרטי פרטים ואת מגיש הבקשה (בדומה לגילוי מרצון). הנישום מצרף את כל המסמכים הדרושים וממתין לקבלת החלטה מרשות המיסים, אשר מפרסמת בתמצות את פרטי המקרה והכרעתה.

החלטת רשות המיסים יכולה להיות החלטת מיסוי בהסכם או החלטת מיסוי שלא בהסכם. במידה והתקבלה החלטת מיסוי בהסכם, הנישום לא רשאי לערער עליה, בניגוד להחלטת מיסוי שאינה בהסכם שבה רשאי הנישום לערער על החלטת רשות המיסים ולהתדיין איתה בנושא.

בנוסף, רשות המיסים יכולה לסרב לענות לבקשת החלטת המיסוי ולהכריע שאינה מכריעה וקובעת בסוגיה זו.

 

יתרון בהגשת הבקשה

הגשת בקשה להחלטת מיסוי מקדמית מנטרלת את הסיכון בלקיחת החלטות שעלולות להיות להן השלכות מיסוי משמעותיות לנישום. נישום אינו מעוניין לנקוט בעמדה מסוימת ללא מעורבותה של רשויות המס ושלאחר מספר שנים במהלך ביקורת בתיק, רשות המיסים תעלה על המהלך שביצע שאינו מקובל עליה ותחייב אותו במס שלא שילם בתוספת הפרשי הצמדה וריביות. על כן, ישנה חשיבות רבה להליך הפרה רולינג. משרדינו מתעסק מזה שנים  רבות בהליך הגשת בקשה להחלטת מיסוי מקדמית, בנוסף ייתכן וכלל לא נדרש להגיש בקשה כאמור כי כבר התקבלה החלטה או שיש פסיקה בביהמ"ש העליון שפותרת את הסוגיה, לכן יש להתייעץ על מנת לקבל את ההחלטה המושכלת.

באמצעות השימוש בהחלטות מיסוי מקדמיות, באפשרותכם לקבל החלטות מושכלות שלא יפתיעו אתכם עם תוצאה תקציבית נכבדת. משרדנו בעל ניסיון עשיר בתחום החלטות המיסוי המקדמיות (פרה רולינג) מול רשויות המס. בצורה זו אנו מקטינים עבורכם את אי הוודאות והסיכון בכל הנוגע להיבטי מיסוי מורכבים, זאת בנוסף לבחינה של הסוגיה, תוך מתן דגש מקצועי ומיומן על תוצאת המס המיטיבה ביותר. צוות המשרד כולל רואי חשבון מומחים ומנוסים אשר פועלים מול רשויות המס להשגת החלטות מיסוי בכל התחומים הרלוונטיים: מס הכנסה, מע"מ, מיסוי מקרקעין, מיסוי בינלאומי, מיזוגים ופיצולים ועוד תחומים רבים ומגוונים בעולם המס.

bottom of page