top of page

אגרה שנתית לחברה לשנת  2018

להזכירכם : 

יש לשלם את האגרה השנתית לרשם החברות עד לתאריך 31/03/2018 במחיר מופחת בסך 1,120 ש"ח 

חברה שלא תשלם את אגרת רשם החברות עד לתאריך זה , תשלם מחיר בשיעור מלא בסך 1,488  ש"ח 

הוראת סעיף 9(ב) לחוק החברות התשנ"ט-1999 (להלן: החוק), מטילה חובה על חברה לשלם בכל שנה אגרה שנתית בשיעור הקבוע בתוספת לתקנות החברות (אגרות) התשס"א-2001 (להלן: התקנות), אותן קבע שר המשפטים בהתאם להוראת סעיף 44(6) לחוק.

 

סעיף 5 לתקנות מסדיר את אופן תשלום האגרה השנתית, וקובע כי חברה אשר תבחר לשלמה במועד מוקדם (עד סוף חודש פברואר של אותה שנה) תזכה בהפחתה הקבועה בתוספת לתקנה האמורה.

  1. למעשה כל חברה חייבת בתשלום אגרה שנתית זו כמו כן גם חברה שהפסיקה את פעילותה  השנה עליה לשלם אגרה שנתית זו .

  2. אך חברה שהפסיקה את פעילותה והחלה בהליך פירוק מול רשם החברות, זכאית לקבל פטור מתשלום עבור השנים בהן לא הייתה לה פעילות כלל ובכפוף להגשת מסמכים לרשם החברות בהתאם להוראות תקנה 5א לתקנות החברות (אגרות), תשס"א – 2001

  1. קישור לבדיקת פרטי חברה ולתשלום מקוון:

http://havarot.justice.gov.il/

 לחצו על הלינק ועברו לתשלום, הזינו את שם החברה או הח.פ. ובתחתית הדף בצד ימין  לחצו על "תשלום אגרה שנתית".

 

 

bottom of page