top of page

סוגי עסקאות בחוק מע"מ

עסקה שאינה חייבת במס

עסקה שאינה בתחולת סעיף 2 לחוק. מדובר בעסקה שחוק מע"מ כלל לא חל עליה.

לדוגמה: פיצוי נזקי מחברת הביטוח.

אם לעוסק נגרם נזק וגורם הנזק או חברת הביטוח מפצים את העוסק- הפיצוי הנזיקי לא יהיה חייב במע"מ לאור העובדה שאין מכר או שירות, ולכן אין עסקה עם מבצע הנזק או עם חברת הביטוח.

חוק מע"מ לא ממסה את התמורה אלא את העסקה ובמקרים הנ"ל אין עסקה.

בפס"ד אבי צמיגים חברה קיבלה פיצוי שאינו חייב במע"מ מחברת הביטוח בגין שריפת מלאי הצמיגים שלה ורכשה עם כספי הפיצוי מלאי צמיגים חדש. החברה ביקשה לנכות את מס התשומות, ביהמ"ש העליון קבע שלא ניתן לנכות משום שמדובר בעסקה שלא חייבת במס.

עסקה שאינה חייבת במס

עסקה בתחולת סעיף 2 לחוק שאינה פטורה ממס ואינה חייבת בשיעור מס אפס.

למעשה, מדובר ברוב העסקאות שנעשות במדינת ישראל.

לדוגמה: מכירת מוצרים, מתן שירות של עו"ד ללקוח בישראל, מתן שירותי ראיית חשבון וכיו"ב.

עסקה הפטורה ממס

עסקה בתחולת סעיף 2 לחוק, אך המחוקק קבע לגביה שהינה פטורה ממס. סעיף 31 לחוק מונה את העסקאות הפטורות ממס (מדובר בעסקאות שלא ניתן לקזז כנגדן מס תשומות), להלן מספר דוגמאות:

  1. השכרה למגורים לתקופה שאינה עולה על 25 שנים, למעט השכרה לשם אירוח בבית מלון.

  2. עסקאות של עוסק פטור.

  3. הפקדת כספים מאת עוסק במוסד כספי או מתן הלוואה מאת עוסק למוסד כספי.

עסקה בשיעור מס אפס

עסקה בתחולת סעיף 2 לחוק, אך המחוקק קבע לגביה שהינה בשיעור מס אפס. סעיף 30 לחוק מונה את העסקאות בשיעור מס אפס (מדובר בעסקאות שניתן לקזז כנגדן מס תשומות), להלן מספר דוגמאות:

  1. ייצוא טובין.

  2. מכירת נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ.

  3. מתן שירות לתושב חוץ.

  4. מתן שירות בחוץ לארץ בידי עוסק שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל.

  5. מכירת פירות וירקות.

bottom of page