top of page

מסלולי מיסוי להכנסת שכירות מנדל"ן בישראל

קיימות מספר חלופות שהנישום צריך לבחור מביניהן את הכדאית לו ביותר. להלן החלופות:

 1. המסלול הרגיל-

הכנסה משכירות שמקורה בסעיף 2(6) לפקודה- מהווה הכנסה פאסיבית ששיעור המס התחילי עליה הוא 31%, המאפשרת דרישת ניכוי הוצאות וקיזוז הפסדים. שיעור המס המינימלי של 31% יופחת ככל שמדובר בהכנסה שמגיעה לכדי עסק (יגיעה אישית- 2(1)) או אם מדובר ביחיד שעבר את גיל 60.

 1. מס מחזור-

שיעור מס קבוע של 10% ללא אפשרות לניכוי הוצאות. התנאים לקבלת המס המופחת:

 1. המשכיר הינו יחיד ולא חבר בני אדם.

 2. הדירה משמשת למגורים בישראל.

 3. ההשכרה לא מגיעה לכדי עסק ומצויה במסגרת ס' 2(6) לפקודה. לפי פס"ד  ע"א 1001/09- נקבע כי השכרה של 28 דירות יכולה להיות 2(6), כי לא היה מנגנון של עסק והם קיבלו את הדירות בירושה.

נישום שמחיל עליו את הסעיף הזה אינו זכאי לדרוש הוצאות, הפסדים, פטורים או זיכויים כלשהם בגין ההכנסה הזו. דהיינו- מדובר במס סופי.

 1. מסלול הפטור-

פטור על הכנסות שכירות של 5,030 ש"ח לחודש. התנאים לקבלת הפטור:

 1. המשכיר הינו יחיד.

 2. השוכר הינו יחיד או חבר בני אדם שהמנהל אישר. יש בתקנות רשימה ארוכה של חבר בני אדם שייחשבו כמו יחיד לעניין סעיף זה.

 3. הנכס המושכר הוא דירת מגורים בישראל או באזור.

 4. מדובר בדירת מגורים שמיועדת לשמש על פי טיבה למגורים.

 5. ההכנסה מהשכרה אינה מגיעה לכדי עסק.

 6. הפטור יינתן רק אם בידי המשכיר מסמך בחתימת ידו של השוכר המאשר כי הדירה משמשת לו למגורים בלבד.

הכנסות עד גובה הפטור לא מחייבות את המשכיר להגיש דוחות רק בשל הכנסות אלו.

 1. דמי שכירות שמקבל קשיש בכניסה לבית אבות-

מדובר בסעיף פטור, אך זהו פטור המתייחס ספציפית לדמי שכירות מהשכרת דירת מגורים שקיבל קשיש המתגורר בבית אבות, כאשר ההכנסה מהשכירות נוסעת מהדירה שהוא גר בה לפני כניסתו לבית האבות, כך שעל פיה ההוראה- מחצית מסכום התשלום השנתי לבית האבות יהיה פטור ממס ועל היתרה נוכל לבחור באחד מהמסלולים.

 1. ס' 17(12)- דמי שכירות ששילם יחיד בעד דירה ששכר בישראל ושאליה עבר לגור לרגל עבודתו או עיסוקו במשך 5 שנים מיום שעבר לגור בדירה האמורה- יותרו לניכוי מדמי שכירות שהוא מקבל בשל השכרת דירת הקבע שלו באותה תקופה. המבחן- יש להראות שהמעבר היה לרגל העיסוק.

bottom of page