top of page

פנסיה חובה לעצמאים

מצב נוכחי

עד לשנת 2016 (כולל), עצמאי לא היה מחויב להפקיד לקופת גמל לקצבה ואינו זכאי לקבל דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי.

שיעורי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות (להלן: דמי ביטוח) של עצמאים בשנת 2016 היו כדלקמן:

"עובד עצמאי" בשיעור המופחת של דמי הביטוח – 9.82%.

"עובד עצמאי" בשיעור המלא של דמי הביטוח – 16.23%.

מי שאינו עונה להגדרת עובד עצמאי בשיעור המופחת של דמי הביטוח – 9.61%.

מי שאינו עונה להגדרת עובד עצמאי בשיעור המלא של דמי הביטוח – 12%.

השיעור המופחת של דמי הביטוח חל על הכנסות שעד 60% מהשכר הממוצע במשק (7122ש"ח לחודש בשנת 2023).

השיעור המלא של דמי הביטוח חל על ההכנסות החל מ-60% מהשכר הממוצע במשק ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (בשנת 2023 – מסך 7122 ש"ח לחודש ועד 47,465 ש"ח לחודש).

 

מצב חדש

חוק ההסדרים קבע כי כל עצמאי בין גיל 21 לגיל 60 חייב להפקיד לקופת גמל לקצבה (החוק אינו חל על מי שהגיע לגיל 55 ביום 1.1.2017, ועל מי שטרם חלפו ששה חודשים מהמועד שבו נרשם לראשונה כעצמאי לפי סעיף 52 לחוק מע"מ, התשל"ו-1975).

במידה ומדובר בעצמאי שהוא גם שכיר, החוק מחייב בהפקדה רק על ההפרש שבין הסכום שהוא מפקיד כשכיר לבין הסכום המרבי שבגינו יש חובת הפקדה כעצמאי, כמפורט להלן.

המחוקק קבע כי סכום ההכנסה החייבת בהפקדה יתבסס על השכר הממוצע במשק ( בשנת 2023- 11,870ש"ח לחודש), כך שעצמאי יפקיד על חלק ההכנסה החייבת בהפקדה שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק ( 71,220 ₪ לשנה בשנת 2023)- 4.45%. בנוסף, על חלק ההכנסה החייבת בהפקדה שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק ואינו עולה על השכר הממוצע במשק (סך של 71,220 ₪ לשנה ועד סך של 142,440 ₪ לשנה בשנת המס 2023)- 12.55%.

הכנסה חייבת בהפקדה מוגדרת בחוק כהכנסה לפי סעיף 2(1) לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כין דין ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין, ולמעט תשלומים ממרכיב חיסכון למצב אבטלה; לענין הגדרה זו, "ניכוי"- למעט ניכוי כמפורט להלן:

א.      ניכוי לפי סעיפים 17(5א), 47 או 47א לפקודה.

ב.      ניכוי שהותר לפי סעיף 32(14)(ב) לפקודה.

 

מועד ההפקדה

תשלומים לקופת גמל לקצבה יהיו ברמה שנתית ויופקדו לא יאוחר מתום שנת המס שבשלה מופקדים התשלומים. חשוב לציין, כי הפקדת תשלומים לקופת גמל לקצבה, לאחר תום שנת המס שבשלה מופקדים התשלומים, לא תקנה לעצמאי זכויות שתחולתן למפרע ויראו אותם כתשלומים שהופקדו במועד הפקדתם בפועל. כלומר, העצמאי לא ייהנה מזכויות בגין אותם שנים שלא הפקיד לקופת גמל לקצבה.

אי הפקדת תשלומים

עצמאי שחלה עליו חובת הפקדה לקופת גמל לקצבה, ושהכנסתו החייבת בהפקדה, בשנת המס, עולה על סכום השווה ל- 12 פעמים שכר מינימום באותה שנת מס   (60,000 ₪ בשנת המס 2017), ישלח לו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות התראה ולפיה אם לא יפקיד את התשלומים כאמור, בתוך 90 ימים ממועד משלוח ההתראה, יוטל עליו קנס בסך של 500 ₪ (סכום הקנס יעודכן ב-1 בינואר בכל שנה בהתאם לשינוי מדד המחירים לצרכן); ההתראה תישלח לאחר שקיבל המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות מידע מרשות המיסים בדבר חובת הפקדה וגובה ההכנסה החייבת בהפקדה של כל עצמאי.

 

 

דוגמאות ודגשים

1.       כאשר עצמאי הרוויח 5,000 ש"ח בחודש בין החודשים ינואר-נובמבר (סה"כ 55,000 ש"ח), ובחודש דצמבר הרוויח 40,000 ש"ח נוספים. מכיוון שההפקדה ברמה שנתית, יצטרך העצמאי להשלים עד לתום שנת המס (31.12) את ההפקדות לפי הכנסה שנתית חייבת של 95,000 ₪ .

2.       ההפקדה המקסימאלית של עצמאי תהיה עד גובה הכנסה חייבת של 123,276 ש"ח בשנת המס 2019.

3.       יש לשים לב, שאם לפי נתוני רשות המיסים, העצמאי לא הפקיד מספיק, הוא יקבל מכתב ויצטרך להשלים את ההפקדה תוך 90 ימים, אחרת יקבל קנס בסך של 500 ש"ח. לכן, יש להקפיד על חישוב ההכנסה החייבת בהפקדה עד לבדיקת רשות המיסים ולא יאוחר מתום 90 ימים ממועד קבלת המכתב המעיד על כך.

 

אבטלה לעצמאים

מדובר במצב שבו העצמאי חדל לעסוק במשלח ידו או סגר את עסקו או שהגיע לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה ואין לו הכנסה חייבת בהפקדה.

התיקון המהותי בנושא זה נקבע בחוק ההסדרים, שקבע כי עצמאי במצב אבטלה יהיה רשאי למשוך תשלום מסוים מתוך הכספים שצבר בקופת הגמל לקצבה כדי שתהיה לו הכנסה בתקופה שבה הוא אינו עובד.

מרכיב חיסכון למצב אבטלה נקבע בחוק כסכום הנמוך מבין שני אלה:

א.      שליש מכל תשלום שהפקיד העצמאי לקופת גמל לקצבה.

ב.      הסכום הנקוב בסעיף 9(7א)(א)(2) לפקודה ( סך של 12,200 בשנת המס 2017).

כדי להקל על ציבור העצמאים, הוחלט לתקן את שיעורי דמי ביטוח לאומי של "עובד עצמאי" (אין שינוי בשיעורי דמי ביטוח הבריאות ובשיעורי דמי הביטוח של עצמאי שאינו עונה להגדרה), כדלקמן:

1)   הוקטן חלק הביטוח הלאומי בשיעור המופחת בשיעור של 3.85%, משיעור של 6.72% לשיעור של 2.87%. כלומר, עם 3.1% דמי ביטוח בריאות יהיה השיעור המופחת החדש של העובד העצמאי 5.97% במקום 9.82%.

2)   הוגדל חלק הביטוח הלאומי בשיעור המלא בשיעור של 1.6%. כלומר, עם דמי ביטוח בריאות בשיעור של 5% יהיה השיעור המלא החדש של העובד העצמאי 17.83% במקום 16.23%

סרטונים מומלצים

דוח שנתי למס הכנסה

https://www.youtube.com/watch?v=K_9rMhUJxts
דוח שנתי לעוסק פטור 

https://www.youtube.com/watch?v=L0WzCMOM12M
דוח שנתי לעוסק מורשה 

https://www.youtube.com/watch?v=8ImGVAVQipk
החזר מס לשכירים 

https://www.youtube.com/watch?v=DzsKsc7pl2I
פתיחת עסק 

https://www.youtube.com/watch?v=EvqSGheqQgs
עוסק פטור מורשה או חברה בע"מ ? 

https://www.youtube.com/watch?v=rM_c9DdWQTo
חשבונית ירוקה | חשבונית דיגיטלית 

https://www.youtube.com/watch?v=l4Xcre1PJY0
חשבונית דיגיטלית | חשבונית ירוקה 

https://www.youtube.com/watch?v=LjjaSLGlCLc

bottom of page