top of page

מדריך לפתיחת תיק ברשויות המס 

ישנם שלושה שלבים שיחיד צריך לבצע על פי הסדר המוצג לעיל, בכדי לפתוח תיקים ברשויות המס:

 1. רישום במע"מ 

שלב ראשון יש לבחון איזה סוג תיק ייפתח במע"מ. בעיקרון, עצמאי יכול להיות עוסק פטור או עוסק מורשה.

"עוסק פטור" הינו מונח הרלוונטי רק למע"מ. מדובר בהקלה של המחוקק לעסקים בעלי מחזור עסקאות נמוך. המחוקק מעניק להם את האפשרות לפתוח עוסק פטור ולא לשלם מס על הערך המוסף שהם יוצרים. תקרת מחזור העסקאות נכון לשנת 2019 הינה- 100,187 ש"ח לשנה. יחד עם זאת, ישנם בעלי מקצועות (לדוגמה: רו"ח, עו"ד, רופאים וכיו"ב) שהמחוקק קבע שאינם יכולים להירשם כעוסקים פטורים, ללא קשר לגובה מחזורם.

"עוסק מורשה" הינו עוסק רגיל שאינו פטור, שמשלם מס על הערך המוסף שיוצר (מס עסקאות פחות מס תשומות). מדובר ברוב העוסקים במדינת ישראל.

יש לשים לב כי ישנה חובה להגיע פיזית למשרדי מע"מ לשם פתיחת התיק.

מסמכים דרושים לפתיחת התיק-

 1. תעודת זהות וצילום ת"ז.

 2. שיק מבוטל מחשבון העוסק (לעוסק מורשה).

 3. אם החשבון משותף לבני זוג – טופס הצהרה של בן / בת הזוג.

 4. טופס פתיחת תיק במע"מ.

 5. חוזה שכירות בית העסק (במידה ויש).

 6. מסמכים נוספים ייתכן ויידרשו על פי שיקול דעת מע"מ.

 1. רישום במס הכנסה-

כל אדם הפותח עסק או עוסק במשלח-ידו כעצמאי חייב בדיווח למס הכנסה.

ללא קשר לאופן קביעת סוג העוסק במע"מ. כלומר, עוסק "פטור" במע"מ חייב ככל עסק אחר בדיווח על הקמת עסק ופתיחת תיק במס הכנסה.

מרגע הדיווח על הקמת העסק, העצמאי הינו "נישום" במס הכנסה וחלים עליו חובות שונות שהעיקריות שבהן :

 • ניהול ספרי חשבונות ורישום תקבולים (ספר קבלות לרישום כל התקבולים, ספר חשבוניות מס, תיעוד של הוצאות העסק).

 • דיווח ותשלום מקדמות על חשבון מס הכנסה-  תשלום תקופתי על חשבון תשלום המס הסופי.

 • הגשת דוח שנתי על ההכנסות- הגשת טופס 1301 המפרט את כל הכנסות, הוצאות, הפסדים וניכויי הנישום בשנת המס המדווחת.

 • הגשת דוחות נוספים ככל שיידרש על ידי פקיד השומה (לדוגמה: הצהרת הון).

במידה והעסק מעסיק עובדים, יש לפתוח תיקי "ניכויים" במס הכנסה וביטוח לאומי. תיקי הניכויים הם למעשה התיקים שבו המעביד מנכה לעובדיו את מס ההכנסה וחלק העובד בביטוח לאומי ונדרש להעביר לרשות המיסים ולביטוח לאומי במנגנון של ניכוי מס במקור.

 1. המוסד לביטוח לאומי-

המוסד לביטוח לאומי משמש כרשת ביטחון סוציאלי לאזרחי המדינה. כל עצמאי הפותח תיקים במע"מ ובמס הכנסה, חייב לפתוח גם תיק במוסד לביטוח לאומי על מנת לשלם את דמי ביטוח הלאומי ומס בריאות על פי השיעורים שנקבעו בחוק לעצמאים.

נישום נדרש להעביר דיווח על התחלת עיסוק כעצמאי ולדווח על ההכנסה החודשית הצפויה. הדיווח נעשה על ידי משלוח טופס מיוחד הקרוי דין וחשבון רב שנתי.

בדיווח זה יש לפרט עיסוקים בשנים האחרונות, כך שאם היו תקופות בהם האדם לא שילם דמי ביטוח לאומי (גם אם לא הייתה לו הכנסה) הרי שכעת הוא צפוי לקבל חיובים על תקופות אלה, שהרי חלה חובת תשלום דמי ביטוח מגיל 18.

תשלום מקדמות דמי ביטוח-

בדומה למס הכנסה, גם המוסד לביטוח לאומי גובה את דמי הביטוח ודמי בריאות מידי חודש על ידי תשלום מקדמות על חשבון החיוב על פי דוחות המס השנתיים.

מסמכים נדרשים לפתיחת תיק-

 • טופס 6101 – דין וחשבון רב שנתי בביטוח לאומי.

 • טופסי 106 ואישורים על הכנסה בשנים אחרונות.

 • אישור על חשבון בנק/צילום המחאה.

סיכום

יחיד שמקבל החלטה להתחיל לפעול כעצמאי ומקים עסק, ללא תלות בתחום עיסוקו, גודלו, מאפייניו, כמות עובדיו וכיו"ב, נדרש למלא אחר כל החובות החוקיות הנוגעות להקמת עסק, אשר תמציתן ועיקרם הוזכרו לעיל.

חשוב לשים דגש על פתיחת כל התיקים ברשויות המס לפי הסדר שהוצג, משום שאי פתיחת תיקים ברשויות המס נחשבים כאי דיווח על הכנסות ועלולים לגרור קנסות כספיות משמעותיים, עד כדי עונשי מאסר בפן הפלילי.

לכן, חשוב מאוד להיוועץ עם משרד רו"ח שילווה אותך לכל אורך התהליך ויפתח עבורך את התיקים בכל הרשויות במינימום מאמץ מצידך שיאפשר לך להתרכז בהקמת העסק וקידומו בשלביו הראשונים.

bottom of page