top of page

מסים המוטלים במסגרת חוק מע''מ

הטלת המס- סעיף 2

" על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין, כפי שקבע שר האוצר בצו לאחר התייעצות עם ועדת הכספים של הכנסת"

סעיף 2 הינו הסעיף העיקרי בחוק מע"מ הקובע את החבות בהטלת מס על כל הפעילות העסקית והייבוא שנעשים בתחומי מדינת ישראל.

סעיף 1 לחוק מע"מ קובע מה זו עסקה, כלהלן:

"עסקה- כל אחת מאלה:

 1. מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו, לרבות מכירת ציוד.

 2. מכירת נכס אשר נוכה מס התשומות שהוטל על מכירתו למוכר או על יבואו בידי המוכר.

 3. עסקת אקראי.

סוגי המס בחוק

 1. מס על פעילות עסקית+ תרומה תמיכה וסיוע-

 1. מהות- מיסוי כל הפעילות המסחרית הנעשית בישראל.

 2. שיעור המס- 17% או אפס או פטור.

 3. המקור בחוק- סעיף 2+12.

 4. החייב במס- העוסק.

 1. מס על הייבוא-

 1. מהות- מיסוי ייבוא טובין לישראל.

 2. שיעור המס- 17% או פטור.

 3. המקור בחוק- סעיף 2.

 4. החייב במס- היבואן.

 1. מס שכר-

 1. מהות- מיסוי המשכורות שמשולמות ע"י המלכ"רים.

 2. שיעור המס- 7.5%

 3. המקור בחוק- סעיף 4 (א).

 4. החייב במס- המלכ"ר.

 1. מס שכר ורווח-

 1. מהות- מיסוי המשכורות שמשולמות ע"י המוסד הכספי והרווח שמופק.

 2. שיעור המס- 17%.

 3. המקור בחוק- סעיף 4 (ב).

 4. החייב במס- המוסד הכספי.

bottom of page